zamówienie na:

WYKONANIE NASYPÓW I UTWARDZENIA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH PRZY KŁADCE NA KANALE NOTECKIM W MIEJSCOWOŚCI LISI OGON GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000
termin składania ofert: 22 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 22.11.2007r. na „ Wykonanie nasypów i utwardzenia ścieżek pieszo- rowerowych przy kładce na Kanale Noteckim w miejscowości Lisi Ogon Gmina Białe Błota”, do którego przystąpiło sześciu n/w : oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „REMDROG” Spółka z o.o. 85-759 Bydgoszcz ul. Witebska 5a z ceną netto 219 096,60 zł., ilość pkt według kryterium 73,39, oferta nr 02 złożona przez „ARTEX” Spółka z o.o. 85-157 Bydgoszcz ul. Biedaszkowo 30 z ceną netto199 025,83zł., ilość pkt według kryterium 83,00, oferta nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o. 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 188 184,17 zł., ilość pkt według kryterium 87,78, oferta nr 04 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław 89-600 Chojnice ul. G. Zapolskiej 18 z ceną netto199 680,30 zł., ilość pkt według kryterium 82,73, oferta nr 05 złożona przez Firmę Wielobranżową „EL-DOM” Elżbieta Urbańska 85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 106A z ceną netto 190 653,45 zł. , ilość pkt według kryterium 86,65 oferta nr 06 złożona przez „MANGO” Spółka z o.o. 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1 z ceną netto 165 197,55 zł., ilość pkt według kryterium 100. Na wykonawcę zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta – nr 06.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „WYKONANIE  NASYPÓW I UTWARDZENIA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH PRZY KŁADCE NA KANALE NOTECKIM W MIEJSCOWOŚCI LISI OGON GMINA BIAŁE BŁOTA”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac w dwóch etapach:
I etap obejmuje wykonanie nasypów w postaci ławeczek wzdłuż istniejącej drogi powiatowej o łącznej długości 138mb. w terminie do 20.12.2007r.
II etap obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni poprzez ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 930m² i wykonanie barier ochronnych jednostronnych na długości 138mb. w terminie do 30.V. 2008r.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                             
1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium  w wyłącznie jednej w niżej wymienionych form:
a)      w pieniądzu,
b)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      w gwarancjach bankowych,
d)      w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
   Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
4.Wysokość wadium wynosi 3 300,00 zł.,(słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).
5.Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 1 musi być opatrzone adnotacją:    Wadium – „Przetarg nieograniczony dot. Wykonania nasypów i utwardzenia ścieżek pieszo- rowerowych przy kładce na Kanale Noteckim w m. Lisi Ogon” tytułem zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6.Zwrot lub utrata wadium nastąpi w trybie i na warunkach art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: inspektor ds. dróg Andrzej Wiekierak tel. 052  323-90-96 i inspektor d/s. zamówień publicznych Jadwiga Tomaszewska tel. 052 
323-90-82  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:30, w piątki od godz. 8:00 do 15:30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.11. 2007r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

Przedmiar robót.pdf (114kB) pdf

SIWZ nasypy i ścieżka w Lisim Ogonie.doc (211kB) plik

Specyfikacja techniczna Białe Błota.doc (280kB) plik

Odpowiedzi na pytania (94kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 października 2007, 14:50:53)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (26 listopada 2007, 14:15:54)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1649