zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 26.11.2007r. na który wpłynęła jedna oferta dot. „ Sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” na wykonawcę została wybrana oferta złożona przez Studio Usługowo- Projektowe ARCH-AND Irena Kladzińska 85-446 Bydgoszcz ul. Cietrzewia 1/17 z ceną jednostkową netto 120,00 zł. i uzyskała 100pkt według kryterium określonym w SIWZ - 100% cena.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                              
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Posiadają stosowne uprawnienia i wykażą się przynależnością do izby zawodowej architektów i urbanistów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski tel. 052  323-90-94 i inspektor d/s. zamówień publicznych Jadwiga Tomaszewska tel. 052 323-90-82  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:30, w piątki od godz. 8:00 do 15:30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  26.11. 2007r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11. 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

SIWZ (150kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 października 2007, 14:53:20)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (27 listopada 2007, 15:42:06)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1628