zamówienie na:

Wycenę nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28.11.2007r. dot. „ Wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpiło n/w trzech Wykonawców z cenami i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez „GRAŻKA” Nieruchomości mgr Grażyna Gładka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 45 z sumą cen jednostkowych netto 1 200,00 zł., pkt 65,00. oferta nr 02 złożona przez BRDI- SYMONIDESS, 86-005 Białe Błota ul. Słoneczna 2, z sumą cen jednostkowych 2 600,00 zł., pkt 30,00. oferta nr 03 złożona przez Wycena Nieruchomości i Projektowanie Ewa Kończewska 85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 3/28, z sumą cen jednostkowych 780,00 zł., pkt 100. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 03.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Wycenę nieruchomości  do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                             
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: inspektor Magdalena Wajchert tel. 052  323-90-95 i inspektor d/s. zamówień publicznych Jadwiga Tomaszewska tel. 052 323-90-82  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:30, w piątki od godz. 8:00 do 15:30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  28.11. 2007r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11. 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
SIWZ (160kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 października 2007, 14:55:47)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 grudnia 2007, 11:36:45)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1876