zamówienie na:

Ogłasza przetarg nieograniczony na „

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2007
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota”
w następującym zakresie :
 
I.      Murowaniec - ul.Szkolna - 3 lampy, ul.Patrolowa - 3 lampy, ul.Truskawkowa - 3 lampy,
II.     Łochowo - ul.Leśna - 2 lampy, ul.Sosnowa - 3 lampy, ul.Gościnna - 2 lampy, Kładka dla 
         pieszych - 4 lampy,
III.   Zielonka - ul.Świetlikowa - 4 lampy, ul.Laskowa - 4 lampy, ul.Jaworowa - 4 lampy,
         ul.Kielecka - 1 lampa,
IV.    Przyłęki - ul.Dymna - 6 lamp, ul.Cicha - 4 lampy, ul.Jałowcowa - 1 lampa,
V.     Prądki - ul.Poziomkowa i ul.Uroczysko - 4 lampy, u.Wysoka i ul.Stabilna - 5 lamp,
VI.    Łochowice - ul.Ptasia - 5 lamp, ul.Leśników i ul.Łaniowa  - 3 lampy,
VII.   Lisi Ogon - ul.Skośna - 6 lamp,
VIII.  Kruszyn Krajeński - ul.Lipowa - 8 lamp,
IX.     Ciele - ul. Myśliwska - 4 lampy,  ul. Mała i ul. Przylesie - 5 lamp,
X.      Trzciniec - ul.Żubrowa - 1 lampa, ul.Laskowa – 1 lampa.
 
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
2.Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
3.Termin wykonania zamówienia 30 listopada 2008 r.
4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 u Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 24 u Pzp,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 nr 83 poz. 578).
- osobą na stanowisko dozoru legitymującą się świadectwem kwalifikacyjnym „D”
w zakresie dozoru energetycznego,
- dwiema osobami, legitymującymi się świadectwem kwalifikacyjnym „E” w zakresie
eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do minimum 1kV, wymagane
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej dotyczącej: budowy oświetlenia ulicy, o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ,
 
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.)
 
6.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest   
wniesienie wadium.
1) Wadium należy wnieść  w wyłącznie jednej w niżej wymienionych form:
a)      w pieniądzu,
b)     w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      w gwarancjach bankowych,
d)     w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
   Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
3) Wysokość wadium wynosi 13.600,00 zł.,(słownie: trzynaście  tysięcy sześćset
złotych 00/100).
4) Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 6.1. musi być opatrzone adnotacją:    Wadium – „Przetarg nieograniczony dot. Budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota” tytułem zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zwrot lub utrata wadium nastąpi w trybie i na warunkach art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 
7.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
8.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
9.Termin składania ofert upływa w dniu  19 listopada 2007r o godz. 10.00.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2007r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
11.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
12.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

Komplet dokumentów spakowany, do pobrania na dysk:

odpowiedz na pytania (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 października 2007, 15:03:42)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (26 sierpnia 2008, 11:51:00)
Zmieniono: wpis o rostrzygnieciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228