zamówienie na:

Obsługę Geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04.12.2007r. dot. „ Obsługi geodezyjnej dla potrzeb Urzedu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpiło n/w trzech Wykonawców z cenami netto i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” Spółka cywilna 85-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, z cenami netto 1.Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN: a. zabudowa luźna za 1 km trasy w pasie o szer. 70 ( całość siedliska lub 1 ha) , nowy pomiar 1700,00zł./330,00zł. aktualizacja mapy 1 200,00zł./230,00zł. b. zabudowa gęsta 1km trasy w pasie o szer. 70m ( całość siedliska lub 1 ha), nowy pomiar 2 100,00zł./400,00zł. aktualizacja mapy 1 600,00zł./280,00zł. c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha, 380,00zł. d. działka powyżej 0,5 ha 420,00zł. 2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m) 700,00zł./60,00zł. b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 80,00zł. 3.Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociągu przesyłowego ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m) 1200,00zł./100,00zł. b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci) 280,00zł./80,00zł. c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 1000,00zł./80,00zł. d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 1000,00zł. e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m) 1 500,00zł./130,00zł. f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 300,00zł. g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 1 000,00zł./80,00zł. 4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. jedna działka na obiekcie ( 1 działka) 800,00zł. b. następne działki na obiekcie (1 działka) 260,00zł. 5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt) 300,00zł. b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt) 60,00zł. 6.Sporzadzenie dokumentów do celów prawnych: a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz) 200,00zł. b. od następnej działki na KW ( 1 dz.) 60,00zł. 7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.) 450,00zł. b. za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.) 50,00zł. 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt) 400,00zł. b. za każdy następny pkt załamania 15,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 77,17. oferta nr 02 złożona przez Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy 85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 76 1.Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN: a. zabudowa luźna za 1 km trasy w pasie o szer. 70 ( całość siedliska lub 1 ha) , nowy pomiar 1 300,00zł./300,00 zł. aktualizacja mapy 1 100,00zł./150,00zł. b. zabudowa gęsta 1km trasy w pasie o szer. 70m ( całość siedliska lub 1 ha), nowy pomiar 1 450,00zł./300,00zł. aktualizacja mapy 1 200,00zł./250,00 c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha 300,00zł. d. działka powyżej 0,5 ha 350,00zł. 2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m) 580,00zł./50,00zł. b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 50,00zł. 3.Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociągu przesyłowego ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m) 980,00zł./70,00zł. b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci) 240,00zł./60,00zł. c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 870,00zł./60,00zł. d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 870,00zł. e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m) 1 200,00zł./100,00zł. f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 050,00zł. g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 750,00zł./60,00zł. 4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. jedna działka na obiekcie ( 1 działka) 750,00zł. b. następne działki na obiekcie (1 działka) 200,00zł. 5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt) 250,00zł. b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt) 50,00zł. 6.Sporzadzenie dokumentów do celów prawnych: a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz) 170,00zł. b. od następnej działki na KW ( 1 dz.) 50,00zł. 7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.) 400,00zł. b. za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.) 30,00zł. 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt) 300,00zł. b. za każdy następny pkt załamania 5,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 92,33. oferta nr 03 złożona przez „GEMAP” mgr inż. Andrzej Wróblewski Usługi Geodezyjno Kartograficzne 86-065 Łochowo ul. Deszczowa 9 1.Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN: a. zabudowa luźna za 1 km trasy w pasie o szer. 70 ( całość siedliska lub 1 ha) , nowy pomiar 1 355,00zł. aktualizacja mapy 1 096,00zł. b. zabudowa gęsta 1km trasy w pasie o szer. 70m ( całość siedliska lub 1 ha), nowy pomiar 1 670,00zł. aktualizacja mapy 1 354,00zł. c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha 286,00zł. d. działka powyżej 0,5 ha 352,00zł. 2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m) 210,00zł./65,00zł. b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 65,00zł. 3.Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociągu przesyłowego ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m) 1050,00zł./ 115,00zł. b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci) 115,00zł. c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 950,00zł./115,00zł. d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 890,00zł. e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m) 1 250,00zł./135,00zł. f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 150,00zł. g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 850,00zł./115 ,00zł. 4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. jedna działka na obiekcie ( 1 działka) 495,00zł. b. następne działki na obiekcie (1 działka) 405,00zł. 5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt) 156,00zł. b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt) 75,00zł. 6.Sporzadzenie dokumentów do celów prawnych: a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz) 135,00zł. b. od następnej działki na KW ( 1 dz.) 35,00zł. 7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.) 342,00zł. b. za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.) 49,00zł. 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt) 336,00zł. b. za każdy następny pkt załamania 45,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 96,98. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 03.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl . Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Obsługę Geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są i inspektorzy d/s. zamówień publicznych Jadwiga Tomaszewska i Marcin Frankowski tel. 052 323-90-82 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:30, w piątki od godz. 8:00 do 15:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24. Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2007r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12. 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%. Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. SIWZ (172kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 listopada 2007, 09:48:12)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 grudnia 2007, 13:00:08)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1969