zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograni
nr sprawy:
wartość: rzekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2007  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04.12.2007r. dot. „Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpił jeden Wykonawca z cenami jednostkowymi netto i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez Gospodarstwo Rolne „LISI OGON” Spółka z o.o. ul. Wyczynowa 3 Lisi Ogon, 86-065 Łochowo, ilość uzyskanych pkt 100 1)wykonywanie nawierzchni za 100m² a) z żużla paleniskowego..................................................................................................400,00zł. b) z gruzu...........................................................................................................................200,00zl. c) tłucznia typu melafir.....................................................................................................400,00zł. 2) naprawy cząstkowe za 1 tonę a) żużla paleniskowego....................................................................................................... 20,00zł. b) gruzu................................................................................................................................ 10,00zł. c) tłucznia typu melafir........................................................................................................20,00zł. 3)profilowanie mechaniczne za 100m²................................................................................12,00zł. 4) mechaniczne zagęszczanie nawierzchni za 100m²..........................................................32,00zł. 5) transport materiałów do naprawy nawierzchni za 1 tonę po terenie gminy...............12,00zł. 6) odnawianie farbą słupków do znaków drogowych za 100 sztuk.................................671,00zł. 7) ustawianie słupków do znaków drogowych za 100 sztuk...........................................1 000,00zł. 8) montaż i demontaż tablic/znaków drogowych.za 100 sztuk..........................................400,00zł. 9) odnawianie oznakowania poziomego ( przejścia dla pieszych i progi zwalniające)......20,00zł. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 01.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010.”
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                             
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: inspektor ds. dróg Andrzej Wiekierak tel. 052  323-90-96 i inspektor d/s. zamówień publicznych Jadwiga Tomaszewska tel. 052
 323-90-82  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:30, w piątki od godz. 8:00 do 15:30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  06.12. 2007r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2007r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych 2008 do 2010.doc (197kB) plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ ZP 341-17-07 Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej.doc (100kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 listopada 2007, 10:17:23)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 grudnia 2007, 08:15:57)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850