zamówienie na:

Druk z dostawą gazetki( miesięcznika) Głos Białych Błot

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 10 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 10.12.2007r. dot. „Druk z dostawą gazetki ( miesięcznika) Głos Białych Błot” do którego przystąpiło sześciu Wykonawców z cenami jednostkowymi netto i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez DRUKARNIA TOP-DRUK Zelkowski Ryszard 18-402 Łomża ul. Wojska Polskiego 122, z ceną za 4000szt. 1 400,00 zł., i ceną za każdą dodatkową stronę 0,12 zł.- 100 pkt. oferta nr 02 złożona przez COMGRAPH Spółka z o.o. 70-874 Szczecin ul. Goleniowska 55c, z ceną za 4000szt. 2 050,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,03 zł.-68,30 pkt. oferta nr 03 złożona przez Zakład Druków Specjalnych HOLOGRAF Trzcina i Nowicki Sp.J. 93-457 Łódź ul. Pabianicka 250, z ceną za 4000szt. 2908,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,07 zł.-48,15pkt oferta nr 04 złożona przez DjaF Jakub Furyk 30-92 Kraków ul. Kmietowicza1/1 z ceną za 4000szt. 2 184,09 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,07 zł.-64,10pkt. oferta nr 05 złożona przez Wydawnictwo PAPIRUS Marek Trojniak 37-500 Jarosław ul. Spytka 11 z ceną za 4000szt. 2 680,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,08 zł.- 52,24 pkt. oferta nr 06 złożona przez Drukarnia LASER-GRAF Małgorzata Włostowska Kostrogaj 1 09-400 Płock gm. Radzanowo z ceną za 4000szt. ,1 640,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,05 zł.- 85,37 pkt. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 01.  
O G Ł O S Z E N I E


Gmina  Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 14 000 EURO na „Druk z dostawą gazetki( miesięcznika) Głos Białych Błot”
Zamówienie obejmuje okres od 02 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Termin wymagany przez Zamawiającego to każdorazowo 5 dni  roboczych od dnia przekazania przez przedstawiciela Zamawiającego gotowych materiałów do druku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień   publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 tejże ustawy;
   b)  dysponują kadrą i sprzętem umożliwiającym wykonanie zadania .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna jest na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl .
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektorzy: Jadwiga Tomaszewska i Marcin Frankowski od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefon bezpośredni  (052) 323 90 82.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2007 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2007 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SIWZ (198kB) word

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (96kB) word

metryczka


Opublikował: Patrycjusz Migawa (26 listopada 2007, 09:05:14)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (20 grudnia 2007, 13:50:37)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1813