zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000
termin składania ofert: 27 lutego 2008  13:30
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-03-10 ZP 341-01/08 O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 EURO, z dnia 27 lutego 2008 roku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota”, w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 27.02.2008r. do godz.13:30 wpłynęły dwie oferty: 1)oferta nr 01 złożona przez Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT” z siedzibą 85-088 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 66/61 z ceną netto 900 000,00 zł., brutto 1 098 000,00 zł., uzyskała 100 pkt, 2)oferta nr 02 złożona przez APIA XXI IAK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum oraz APIA XXI IAK S.A. z siedzibą 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 78, z ceną netto 2 390 000,00 zł., brutto 2 915 800,00 zł., uzyskała 37,66 pkt. Na wykonawcę przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT” z siedzibą 85-088 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 66/61.  
Numer sprawy ZP 341-01/08
                                     O G Ł O S Z E N I E
Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty  206 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota ”.
CPV: 74-23-20-00-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.
1.Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie  dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice z włączeniem do kanalizacji  na terenie miasta Bydgoszcz:
1)kolektora grawitacyjnego Ø 200 - Ø 300 mm o długości ca 93,18 km,
2)kolektora tłocznego Ø 50 - Ø 200 mm o długości ca 12,29km,
3)przepompowni ścieków 39x12=51, o wydajności 2,5÷15dm³/s
              4)przyłącza ca 5 000 sztuk.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 25 listopada 2008.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.  
4.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6.Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień   publicznych, a mianowicie:
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
       c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach         wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN,
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
11.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Tomaszewska i Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie: 323 90 82, 323-90-99.
12.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
13.Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2008r. o godz. 13:30.
14.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2008r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
15.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
16.Termin związania złożoną ofertą - 60 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2008r. poz. 11300-2008.

 
siwz__-projekty sieci kanalizacji sanit. Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo.doc (247kB) plik

 
Protest txt (34kB) word

Białe Błota, dnia 24.01.2008r.
 
 

 
 
oznaczenie i numer postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowice Gmina Białe Błota” – ZP.341-01/08 (przetarg nieograniczony).
 
 
WEZWANIE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ
W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU
 
Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) wzywam do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu przez jednego z wykonawców na czynności podjęte przez Zamawiającego w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
          Zgodnie z art. 181 ust. 4 pkt. 2 uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania zgodnie z art. 180 ust.3 pkt 2 w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku           Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. do 29.01.2008r.).
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:
- kopia protestu
 
 
 I.R.ZP1.341-01/08
 
 
                                                                      Rozstrzygnięcie  protestu
 
Dot. Przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice
 
            Na podstawie  Art. 183 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia protestu wniesionego do  zapisu w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego wymaganego przez Zamawiającego terminu wykonania przedmiotu zamówienia  do dnia  25 listopada 2008 roku.
            Zamawiający uznaje protest  i przedłuża termin wykonania zadania do   dnia 29 grudnia 2008 roku, termin ten dotyczy złożenia przez Wykonawcę wniosków o wydanie Decyzji pozwoleń na budowę.
 
 
 
 
                                                                                        Zastępca Wójta
                                                                                          Jan Jaworski

 
                                                                                          Białe Błota, 2008-02-11
 
 
ZP 341-01/08
            
                 Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota”.
W związku ze złożonymi  pytaniami  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), na podstawie art.38 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych, przedstawiam złożone zapytania i udzielam odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1
Czy termin wykonania dokumentacji 25 listopada 2008 to termin uprawomocnienia pozwolenia na budowę?
Odpowiedź
W wyniku rozstrzygnięcia protestu Zamawiający przedłużył  termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29 grudnia 2008 roku, termin ten dotyczy złożenia przez Wykonawcę wniosków o wydanie decyzji pozwoleń na budowę.
 
Pytanie nr 2
Czy na terenie inwestycji  występują tereny Natura 2000?
Odpowiedź
Na terenie miejscowości Lisi Ogon .Łochowo i Łochowice występują tereny Natura 2000.
 
Pytanie Nr 3
Czy na terenie inwestycji podlegające konserwatorowi zabytków?
Odpowiedź
Na terenie miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice występują tereny podlegające konserwatorowi zabytków.
 
Pytanie Nr 4
Czy na teren miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice są wykonane miejscowe szczegółowe plany zagospodarowania?
Odpowiedź
Dla   miejscowości Lisi Ogon i Łochowo na dzień dzisiejszy są wykonane  miejscowe szczegółowe  plany zagospodarowania  obejmujące jedynie niewielką ich część.
W trakcie opracowania są miejscowe szczegółowe plany zagospodarowania dla wszystkich miejscowości.
 
Pytanie Nr 5
Jak traktować termin umowny wykonania dokumentacji w przypadku nie  dostarczenia na czas dokumentów należących do Zamawiającego jak np.: prawa do dysponowania gruntami, zwłaszcza do prywatnych działek, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacji.
Odpowiedź
W przypadku opóźnień w dostarczeniu dokumentów leżących po stronie Zamawiającego, będzie możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania.
 
 
Białe Błota 2008-02-21
 
ZP 341-01/08
 
 
 
               Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota”.
W związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ i załączników  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych przedstawiam  złożone zapytania i udzielam odpowiedzi.:
Pytanie nr 1
W związku z rozstrzygnięciem protestu z dnia 22.01.2008r, czy będą wprowadzone zmiany w SIWZ oraz w stosownych załącznikach jak formularz oferty ( zał.1) i umowa (zał.5) ?
Pytanie nr 2
W jaki sposób będzie wprowadzony zapis w umowie ( zał. 5) w sprawie przesunięcia terminu umownego w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pytania nr1 i nr 2
W pkt 6 SIWZ ulega zmianie  dotychczasowy zapis i otrzymuje brzmienie „Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29 grudnia 2008r. Termin ten dotyczy złożenia przez Wykonawcę wniosków o wydanie Decyzji pozwoleń na budowę”, ponadto dodaje się zapis o treści „ W przypadku opóźnień w dostarczeniu dla Wykonawcy dokumentów leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu o okres opóźnienia”.
Powyższe zapisy wprowadza się również w pkt 1 Formularza oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w § 3 Projektu Umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (16 stycznia 2008, 09:03:58)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (10 marca 2008, 12:51:50)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1435