zamówienie na:

TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 7 marca 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-03-19 ZP 341-05/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 07 marca 2008 roku na „Termomodernizację zespołu budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Białe Błota” , na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 07 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MEGA” Krzysztof Krzesiński z siedzibą 88-100 Inowrocław ul. Cicha 15A z ceną netto 1 055 741,37zł. , brutto 1 288 004,47 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 29, 62-240 Trzemeszno z ceną netto 1 133 344,41 zł, brutto 1 382 680,18zł., liczba uzyskanych pkt.93.15, Oferta nr 02 EKO-BUD Edward Kowalczyk z siedzibą Ostromecko ul. Cisowa 14 86-070 Dąbrowa Chełmińska z ceną netto 1 595 887,61 zł. brutto 1 946 982,88 zł. liczba uzyskanych pkt 66,15, Oferta nr 03 HYDRO-GAZ Sp. j. P. Kaczmarek, M.Chmara z siedzibą 64-800 Chodzież ul. Zwycięstwa 23 z cena netto 1 319 434,03 zł. brutto 1 609 709,52zł. liczba uzyskanych pkt 80,01, Oferta nr 04 Przedsiębiorstwo handlowo- Usługowe JACK-BUD Jacek Grabowski z siedzibą 60-681 Poznań Osiedle Bolesława Chrobrego pawilon 110 z ceną netto 1 310 999,84zł. brutto 1 599 419,81zł. liczba uzyskanych pkt 80,53, Oferta nr 05 Zakład Usług Budowlanych DEK-MAL z siedzibą 86-300 Grudziądz ul. Ikara 3/24 z ceną netto 1 603 709,31zł. brutto 1 956 525,36zł. liczba uzyskanych pkt 65,83, Oferta nr 06 Firma KORBUD Józef Korczak z siedzibą 86-010 Koronowo ul. Przemysłowa 9 z cena netto 1 206 172,81 zł. brutto 1 471 530,83zł. liczba uzyskanych pkt 87,53, Oferta nr 07 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MEGA” Krzysztof Krzesiński z siedzibą 88-100 Inowrocław ul. Cicha 15A z ceną netto 1 055 741,37zł. , brutto 1 288 004,47 zł. liczba uzyskanych pkt 100, Oferta nr 08 Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul.M.C.Skłodowskiej 71A z ceną netto 1 376 002,42 zł. brutto 1 678 772,95zł. liczba uzyskanych pkt. 76,72, Oferta nr 09 LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY Sp.j. z siedzibą 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14 z ceną netto1 320 386,41zł. brutto 1 610 871,42 zł. liczba uzyskanych pkt 79,96zł. ZASTĘPCA WÓJTA Jan Jaworski  
 ZP 341-05/ 2008
                                  
O G Ł O S Z E N I E

 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót w zakresie „TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI   BIAŁE BŁOTA”.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2009 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 16 000,00 zł. w wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
a)w pieniądzu,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych,
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 36, tel. bezpośredni  323-90-82,  fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8.00 do 16.00 w piątek w godzinach od 8:00 do 15:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 07  marca 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2008r.  poz. 28714


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.02.2008r.
SIWZ (170kB) plik
Pulpit.exe (1511kB) plik
TMSP1.exe (1650kB) plik
Szkoła Białe Błota- rzuty- instalacja c.o- rys1,2,3,4.pdf (482kB) pdf
 
 

Białe Błota 2008-02-28

 
ZP 341-05/08
 
                  Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  „Termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Białe Błota ”.
W związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ i załączników  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych przedstawiam  złożone zapytania i udzielam odpowiedzi.:
Pytanie nr 1
Pomiędzy zestawieniem grzejników zawartych w części opisowej do instalacji c.o. w pkt 7.0. „Obliczenia – bilans ciepła i dobór grzejników”, a załączonym do SIWZ przedmiarem „ Wymiana instalacji c.o.” występują rozbieżności, zarówno w typoszeregach grzejników jak ich liczbie. Ponieważ,  zgodnie  z SIWZ pkt 3.2. oraz zapisami projektu umowy nr 342-.../2007 § 2 ust.1, na przedmiot umowy  składa się zakres rzeczowy określony w projekcie,  przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych wnosimy o skorygowanie tych rozbieżności  w przedmiarze lub  dokumentacji, tak aby liczba grzejników z dokumentacji zgadzała się z liczbą zawartą w przedmiarach, i aby przeniesiona została do wymaganego kosztorysu.
Odpowiedź
W związku z rozbieżnościami o których mowa powyżej, załączam aktualny  przedmiar robót na wykonanie instalacji c.o.
Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisami projektu umowy nr 342-...../2007 w § 3 ust. 2 zapisano, że termin zakończenia robót ustala się na 30.06.2009r, zaś w § 12 ust.3 zapisano, że część robót fakturowana będzie w roku 2008. Prosimy o wyjaśnienie:
1)      jaka część robót może zostać zafakturowana w 2008 roku ?
2)      czy roboty związane z wymianą c.o. wchodzą w zakres prac do wykonania i zafakturowania w 2008 roku?
Odpowiedź
W zakresie  prac do wykonania oraz do zafakturowania w  2008 roku będzie instalacja c.o. oraz część prac związanych z termomodernizacją zespołu budynków szkoły do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.
 
Szkoła Białe Błota - inst. c.o. - przedmiar robót.pdf (74kB) pdf
                                                                                              Białe Błota 2008-03-03
 
ZP 341-05/08
 
                  Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  „Termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Białe Błota ”.
W związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ i załączników  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych przedstawiam  złożone zapytania i udzielam odpowiedzi.:
Pytanie nr 1
Czy wykonawca może w swojej ofercie zastosować  produkty zamienne o porównywalnym standardzie technicznym i jakościowym w miejsce zaprojektowanych?
Odpowiedź
Zgodnie z art.29 Ustawy prawo zamówień publicznych można zastosować produkty zamienne o parametrach porównywalnych.
Pytanie nr 2
Jakie wtedy dodatkowe wymogi ma spełniać wykonawca?
Odpowiedź
Nie nakłada to na wykonawcę spełniania dodatkowych wymogów.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 lutego 2008, 11:20:50)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 marca 2008, 14:05:00)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1602