zamówienie na:

Budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powżej 14000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 18.04.2008r. ZP 341-07/08 oznaczenie i numer postępowania: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap). - ZP 341-07/08 (przetarg nieograniczony). Dot. Część 1 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap) Część 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap) INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), na Wykonawcę zamówienia w Części 1 i 2 została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Zbysław Kotowski z siedzibą, 85-222 Bydgoszcz, ul.Czartoryskiego 13, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą cenę. Oferta uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena – 100% Ponadto, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Część 1: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap) Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbysław Kotowski 85-222 Bydgoszcz, ul.Czartoryskiego 13 Liczba pkt. 100 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 5 Zakład Usług Ogólno-Budowlanych, mgr inż. Robert Strzelecki 85-373 Bydgoszcz, ul. Rzeszowska 3 Liczba pkt 93,50 w kryterium CENA – 100% Część 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap) Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbysław Kotowski 85-222 Bydgoszcz, ul.Czartoryskiego 13 Liczba pkt. 100 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 5 Zakład Usług Ogólno-Budowlanych, mgr inż. Robert Strzelecki 85-373 Bydgoszcz, ul. Rzeszowska 3 Liczba pkt 93,50 w kryterium CENA – 100% Wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 18.04.2008r.  
ZP 341-07/08
                                   
                                                    O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę świetlic wiejskich
w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap)”
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty,
stanowiące integralną część SIWZ:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót
 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
1)               Zamówienie podzielone jest na dwie części :
Część 1 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap)
Część 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap)
 
2)               Wykonawca   może  złożyć  ofertę   na   jedną   lub   obydwie  części   zamówienia. 
3)               Wykonawca   spełniający   warunki  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  – 
           uzyska zamówienie  na te część, na którą złoży ofertę z najniższą ceną.
4)               W   przypadku,  gdy   na    daną   część   zamówienia     nie zostanie  złożona  co  
           najmniej 1 nie  podlegająca  odrzuceniu  oferta,  postępowanie dla tej części
           zamówienia  zostanie unieważnione.
 
2.Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
3.Termin wykonania zamówienia  31.10.2008 r.
4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 
 
 
 
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655) 
 
6.Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.
 
7.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
8.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
9.Termin składania ofert upływa w dniu  04 kwietnia 2008r o godz. 10.00.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2008r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
11.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
12.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania
SIWZ Świetlice.doc (287kB) word
Załączniki
 
Białe Błota, dnia 20 marca 2008r.
 
ZP 341 - 07/08
 
 
 
 
oznaczenie i numer postępowania: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap). - ZP 341-07/08 (przetarg nieograniczony).
 
 
W celu wykluczenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową Zamawiający załącza aktualne przedmiary dot. branży budowlanej
dla Części 1 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap) oraz
dla Części 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap),
na podstawie których należy wyliczyć cenę oferty zgodnie z pkt 15.6. SIWZ.
 
 
                                            Z poważaniem
 
                           Przewodniczący Komisji Przetargowej
do pobrania
do pobrania

 
ZP 341 - 07/08
 
 
 
 
oznaczenie i numer postępowania: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap). - ZP 341-07/08 (przetarg nieograniczony).
 
 
W celu wykluczenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową Zamawiający załącza aktualne przedmiary dot. Instalacji wewnętrznych wod.-kan.
dla Części 1 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap) oraz
dla Części 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap),
na podstawie których należy wyliczyć cenę oferty zgodnie z pkt 15.6. SIWZ.
 

 

Poprawka

Poprawka 2

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 marca 2008, 10:01:52)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (18 kwietnia 2008, 12:33:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1801