zamówienie na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY SZUBIŃSKIEJ W m. BIAŁE BŁOTA DROGA WOJEWÓDZKA NR 223

zamawiający: przetarg nieograniczony
tryb zamówienia: Wójt Gminy Białe Błota
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-06-03 ZP 341-08/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 22 kwietnia 2008 roku na „Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Szubińskiej w miejscowości Białe Błota ( droga wojewódzka nr 223)”. W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 22.04.2008 r. do godz.10:00 wpłynęło osiem ofert, jednak w wyniku wystąpienia z pismem do Wykonawców o przedłużenie terminu związania złożoną ofertą do dnia 20.06.2008r. i przedłużenie okresu ważności lub wniesienie nowego wadium na ten okres, oferty swoje podtrzymało trzech Wykonawców. Na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 07 złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Sp. z o.o. „ALFA” z siedzibą 85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 15 z ceną netto 242 000,56zł. , brutto 295 240,68 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 02 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A z ceną netto 377 787,28 zł. brutto 460 900,48zł. i liczbą uzyskanych pkt 64,6, Oferta nr 05 Firma Wielobranżowa „KADA-BIS” Adam Kaniewski z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3 z ceną netto 245 424,63 zł. brutto 299 418,05zł. i liczbą uzyskanych punktów 98,60, Oferta nr 07 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Sp. z o.o. „ALFA” z siedzibą 85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 15 z ceną netto 242 000,56zł. , brutto 295 240,68 zł. i liczbą uzyskanych punktów 100,  
 ZP 341-08/ 2008r.
                                  
                                           O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „„BUDOWĘ  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY SZUBIŃSKIEJ W m. BIAŁE BŁOTA DROGA WOJEWÓDZKA NR 223” ”
Przedmiotem zamówienia są roboty  w zakresie budowy kolektora deszczowego i studzienek ściekowych w ulicy Szubińskiej na odcinku od ul. Barwinkowej do ul. Czerskiej , z rur PVC klasy S (SN8), Ø 400mm o długości 549m, przykanaliki deszczowe z rur PVC klasy S (SN8), Ø 200mm długości łącznie 18,0m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Ø 1200mm, 12 szt., wpusty deszczowe z elementów betonowych Ø 500mm. 3 szt.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają: dokumentacja  projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczngo wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30 września  2008 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium   wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
1. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 200,00 zł.(słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)      pieniądzu ,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2)      gwarancjach bankowych,
3)      gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
1)      upłynął termin związania ofertą;
2)      zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3)      Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   2)który został wykluczony z postępowania;
3)którego oferta została odrzucona.
8.Zamawiajacy żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –             kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych ,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2             ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju        Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania       umowy na dwie części:
 - 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnia, że:
70% zabezpieczenia tj...........obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia ................r.
 30% zabezpieczenia tj............obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia.............r.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 36, tel. bezpośredni  323-90-82,  fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i czasową organizacja ruchu dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-04-01  poz. 65196. 

 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 2008-04-01

 

SIWZ- Kanalizacja deszczowa w ul. Szubinskiej.doc (185kB) plik

Do pobrania

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (1 kwietnia 2008, 13:44:49)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (3 czerwca 2008, 09:46:40)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1735