zamówienie na:

Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2008  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-05-16 ZP 341-10/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 22 kwietnia 2008 roku na „Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 05 złożona przez BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 168a z ceną netto 645 127,95zł. , brutto 787 056,10 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 671 021,79 zł, brutto 818 646,58zł.- liczba uzyskanych punktów 96,14; Oferta nr 02 złożona przez TRADE COMPANY „DELTA” Spółka z o.o. z siedzibą 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3 z ceną netto 926 316,25 zł., brutto 1 130 105,82 zł.- liczba uzyskanych punktów 69,64; Oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „REMDROG” Spółka z o.o. z siedzibą 85-759 Bydgoszcz ul. Witebska 5a z ceną netto 773 458,24 zł., brutto 943 619,05 zł.83,41- liczba uzyskanych punktów; Oferta nr 04 złożona przez BET-BUD Zakład Usługowo- Produkcyjny z siedzibą 87-720 Ciechocinek ul. Kazimierza Wielkiego 18 z ceną netto 719 790,19 zł., brutto 878 144,03 zł. - liczba uzyskanych punktów89,63; Oferta nr 05 złożona przez BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 168a z ceną netto 645 127,95 zł., brutto787 056,10 zł. – liczba uzyskanych punktów 100; Oferta nr 06 złożona przez „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna z siedzibą 85-029 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 z ceną netto 657 493,16, brutto 802 141,66 zł.- liczba uzyskanych punktów 98,12; Oferta nr 07 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 z ceną netto 661 525,92 zł., brutto 807 061,62 zł.- liczba uzyskanych punktów 97,52.  

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę  pieszojezdni w  ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej
do ulicy Czerskiej”
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty,
stanowiące integralną część SIWZ:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót
 
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
2.Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
3.Termin wykonania zamówienia 30 września 2008 r.
4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż
500.000,00 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655)
6.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest  
wniesienie wadium.
1) Wadium należy wnieść  w wyłącznie jednej w niżej wymienionych form:
a)      w pieniądzu,
b)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      w gwarancjach bankowych,
d)      w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
   Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
3) Wysokość wadium wynosi 19.000,00 zł., (słownie: dziewiętnaście tysięcy   
złotych 00/100).
4) Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 6.1. musi być opatrzone adnotacją Wadium – „Budowa pieszojezdni w  ulicy Guliwera w Białych Błotach  Część II –
od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej” tytułem zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zwrot lub utrata wadium nastąpi w trybie i na warunkach art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655)
7.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
8.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
9.Termin składania ofert upływa w dniu  06 maja 2008r o godz. 12.00.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2008r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
11.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
12.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota
 
w dniu 15.04.2008r.
 
SIWZ (251kB) word

Kanalizacja deszczowa

BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  PROJEKT_WYKONAWCZY_GULIWERA 1.exe (1745kB)
BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  PROJEKT_WYKONAWCZY_GULIWERA 2.exe (1965kB)
BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  PROJEKT_WYKONAWCZY_GULIWERA 3.exe (597kB)
BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  Przedmair_Guliwear_cz_II_kanalizacja.exe (255kB)
BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  Przedmiar_Guliwara_cz_II_drogowe.exe (360kB)
BiP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach  SST_GULIWERA_cz_II.exe (1786kB)

 Białe Błota 2008-04-28

ZP 341-10/08

                  Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  „Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II- od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej”. W związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ i załączników  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych przedstawiam  złożone zapytania i udzielam odpowiedzi.:
Pytanie nr 1
Czy do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS, Banku?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 2
Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?
Odpowiedź
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
Pytanie nr 3
W przedmiarach robót brak pozycji przestawienia słupa energetycznego oraz słupa oświetleniowego- prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Przestawienie słupów nie jest objęte zakresem zamówienia.
Pytanie nr 4
W projekcie umowy § 2 , pkt C ujęto wykonanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem decyzji o ich zatwierdzeniu- powyższego nie wykazano w przedmiarze robót- czy w ofercie należy ująć wykonanie projektu wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu?
Odpowiedź
W ofercie należy ująć wykonanie projektu wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu.
Pytanie nr 5
W projekcie umowy § 4, pkt b i d – prosimy o uściślenie określeń.
Odpowiedź
W pkt b – Kosztorys ofertowy, natomiast pkt d - Formularz ofertowy.
Pytanie nr 6
W projekcie umowy § 9 czy chodzi o wykupienie przez Wykonawcę dodatkowego ubezpieczenia budowlanego.
Odpowiedź
Wykonawca nie wymaga  wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.
Pytanie nr 7
W projekcie umowy § 15-ust.3, lit. a,b,d- sugerujemy  ograniczenie wysokości kary umownej.
Pytanie nr 8
W projekcie umowy § 20, dodać ust.6: Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz za  zabezpieczone materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w innych obiektach.
W związku z powyższym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.
Odpowiedź na pytania nr 7 i 8
Warunki wprowadzone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr9
Proszę o wskazanie miejsca  gdzie jest dostępna dokumentacja dotycząca zakresu robót wod.- kan. dla zadania j.w.
Odpowiedź
Dokumentacja dotycząca zakresu wod.-kan. zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl, do  dnia 30.04.2008r.
Wobec powyższego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.05.2008r do godz.12:00.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 kwietnia 2008, 14:11:37)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (16 maja 2008, 12:30:08)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1574