zamówienie na:

MODERNIZACJIĘ NAWIERZCHNI DROGI DO TLH ( ul. Biznesowej) W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-05-06 ZP 341- 03/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 04.06.2008 roku na „Modernizację nawierzchni drogi do TLH (ul. Biznesowa) w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 03 złożona przez SKANSKA S.A. z siedzibą 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 z ceną netto 1 065 325,01zł. , brutto 1 299 697,73 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą Kobylarnia 8 86-061 Brzoza z ceną netto 1 161 301,97 zł, brutto 1 416 788,40 zł. i liczbą uzyskanych punktów 91,73; Oferta nr 02 złożona przez EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 20B z ceną netto 1 254 783,47 zł., brutto 1 530 835,83 zł. i liczbą uzyskanych punktów 84,90; Oferta Nr 03 złożona SKANSKA S.A. z siedzibą 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 z ceną netto 1 065 325,01zł. , brutto 1 299 697,73 zł. i liczbą uzyskanych punktów 100; Oferta nr 04 złożona przez Konsorcjum którego Liderem jest Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 1 367 187,99 zł., brutto 1 667 969,35 zł. i liczbą uzyskanych punktów 77,92.  

                                           O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „MODERNIZACJIĘ  NAWIERZCHNI DROGI DO TLH ( ul. Biznesowej)  W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI ”
Przedmiotem zamówienia są roboty  w zakresie modernizacji nawierzchni drogi do TLH
( ulicy Biznesowej ) w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota, polegające na wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu o  łącznej długości ok.845,25m, szerokości 5,0m, zjazdy do posesji o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy. Powierzchnia zabudowy jezdni wraz ze zjazdami ok. 5 450,46m².
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacja  projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania do 31października 2008 roku.
Termin rękojmi wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Do obowiązku Wykonawcy należy zabezpieczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej, opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu z uzyskaniem decyzji o ich zatwierdzeniu  oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30 września  2008 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
1.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy  złotych 00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)      pieniądzu ,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2)      gwarancjach bankowych,
3)      gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
1)      upłynął termin związania ofertą;
2)      zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3)      Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   2)który został wykluczony z postępowania;
3)którego oferta została odrzucona.
8.Zamawiajacy żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –             kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych ,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2             ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju         Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania       umowy na dwie części:
 - 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-         30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-           70% zabezpieczenia tj.................... obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia         wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-         30% zabezpieczenia tj.....................obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po        upływie okresu rękojmi za wady.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami  są: Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82, i Mariusz Stężewski tel. ( 052 ) 323-90-90 wew.30, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-99, fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 04 czerwca 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca  2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w PORTALU UZP w dniu 08-05-2008  poz. 96670.

SIWZ- ul. BIZNESOWA W PRZYŁĘKACH.doc (182kB) plik

Pobierz spakowane dokumenty

Odpowiedzi do pytań do specyfikacji:

Odpowiedź na pytanie z 28.05.2008 r. (31kB) word

Odpowiedź D.05.03.05-2 (137kB) pdf

Odpowiedzi do pytań do specyfikacji:

Odpowiedzi na pytania 03.06.2008r..doc (29kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 maja 2008, 15:35:34)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 czerwca 2008, 10:06:21)
Zmieniono: wynik postępowania aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1504