zamówienie na:

Obsługa pojemników ( dzwonów) do segregacji odpadów - tworzyw sztucznych, makulatury i szkła wraz z utrzymaniem porządku przy pojemnikach rozmieszczonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 13 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: rostrzygnięty 
                                                                                                         Białe Błota, 2008-06-26
 ZP 341-16/08
                  
                   OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 13.06.2008 roku na „Obsługę pojemników (dzwonów) do segregacji odpadów wraz z utrzymaniem porządku przy pojemnikach rozmieszczonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”  na  wykonawcę  została wybrana Oferta nr 02 złożona  przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ryszard Wolski  z siedzibą 86-005 Białe Błota
ul. Barycka 50 z cenami:1) za jednorazowe opróżnienie pojemnika ( dzwonu) do segregacji odpadów netto 27,10 zł., brutto 29,00 zł. 2) za uporządkowanie jednego punktu do segregacji ze zgromadzonych odpadów komunalnych netto 9,35 zł. brutto 10,00 zł. 3) za odbiór 1m³ odpadów komunalnych zebranych podczas porządkowania  punktu segregacji netto 37,38 zł. brutto
40,00 zł. treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższe ceny i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych „TARO” Spółka z o.o.
z siedzibą Lisi Ogon ul. Wiejska 3  86-065 Łochowo z cenami :
1) za jednorazowe opróżnienie pojemnika ( dzwonu) do segregacji odpadów netto 30,00 zł., brutto 32,10 zł.
2) za uporządkowanie jednego punktu do segregacji ze zgromadzonych odpadów komunalnych netto 50,00 zł. brutto 53,50 zł.
3) za odbiór 1m³ odpadów komunalnych zebranych podczas porządkowania  punktu segregacji netto 50,00 zł. brutto 53,50zł.- ilość uzyskanych punktów 56,79.
Oferta nr 02  złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ryszard Wolski  z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Barycka 50 z cenami:
1)za jednorazowe opróżnienie pojemnika ( dzwonu) do segregacji odpadów netto 27,10 zł., brutto 29,00 zł.
2) za uporządkowanie jednego punktu do segregacji ze zgromadzonych odpadów komunalnych netto 9,35 zł. brutto 10,00 zł.
3) za odbiór 1m³ odpadów komunalnych zebranych podczas porządkowania  punktu segregacji netto 37,38 zł. brutto 40,00 zł. – ilość uzyskanych punktów 100.
 
ZP 341-16/ 2008r.
                                  
                                  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052)323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80    internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na usługi polegające  „Obsłudze pojemników ( dzwonów) do segregacji   odpadów - tworzyw sztucznych, makulatury i szkła wraz z utrzymaniem porządku przy pojemnikach rozmieszczonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota” zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie opróżniania pojemników do segregacji odpadów w ilości 106 szt. typu  dzwon opróżnianych Hds-em, zlokalizowanych w 43 punktach w miejscowościach na terenie gminy , uporządkowanie terenu wokół punktów do segregacji ze zgromadzonych odpadów komunalnych z załadunkiem i wywozem.
1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania usługi od dnia  01 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.
2. Wymagana częstotliwość wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem - cztery razy w miesiącu, a w przypadku konieczności wykonanie dodatkowej usługi na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. Porządkowanie terenu przy pojemnikach do segregacji  według potrzeb, na pisemne zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego
 
3.Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
4.Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i dysponują dokumentem potwierdzajacym posiadanie uprawnień do świadczenia usług objętych zamówieniem,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
8.Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82, Anna Małek tel ( 052) 323-90-90 wew. 48, tel. bezpośredni 323-90-95 fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
9.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
10.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11.Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2008 roku o godz. 10:00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
13.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
14.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
15.Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 04.06.2008r.  poz.119604.


  
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.06.2008r.
 
SIWZ- Segregacja odpadów Anna Małek 2008r.doc (141kB) plik


metryczka


Opublikował: Patrycjusz Migawa (4 czerwca 2008, 13:03:51)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (30 czerwca 2008, 12:47:12)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1246