zamówienie na:

Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
termin składania ofert: 17 czerwca 2008  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
                                                                                                         Białe Błota, 2008-06-30
 ZP 341-11/08
                  
                   OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 17.06.2008 roku na „Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Białe Błota”  na  wykonawcę  została wybrana
Oferta nr 03 złożona  przez AQUA- PROJEKT Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej  z siedzibą 85-713 Bydgoszcz ul. Sobieszewska 3 z ceną netto 42 000,00 zł., brutto 51 240,00 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższe ceny i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez Biuro Usług Inżynieryjnych „PROJEKT” z siedzibą 85-088 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 66/61 z ceną netto 198 000,00 zł., brutto 241 560,00zł.- ilość uzyskanych punktów 21,21;
Oferta nr 02 złożona przez HAN-POL s.c. z siedzibą 56-160 Wińsko – Krzeszów 125  z ceną netto 59 800,00 zł., brutto 72 956,00 zł.- ilość uzyskanych punktów70,23;
Oferta nr 03 złożona  przez AQUA- PROJEKT Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej  z siedzibą 85-713 Bydgoszcz ul. Sobieszewska 3 z ceną netto 42 000,00 zł., brutto 51 240,00 zł., - ilość uzyskanych punktów 100;
Oferta nr 04 złożona przez LEMTEH Konsulting Spółka z o.o. z siedzibą 31-024 Kraków
ul. Szpitalna 40 z cena netto80 000,00 zł., brutto 97 600,00 zł.- ilość uzyskanych punktów 52,50;
Oferta nr 05 złożona przez Biuro Projektowe ABRYS Technika Spółka z o.o. z siedzibą 60-401 Poznań  ul. Wiślana 46 z ceną netto 58 500,00 zł., brutto 71 370,00 zł.- ilość uzyskanych punktów 71,79.
 
ZP 341-11/08
                                     O G Ł O S Z E N I E
Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 
14 000 EURO na „Opracowanie koncepcji odprowadzania wód  opadowych i roztopowych z terenu Gminy Białe Błota ”
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie  koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu gminy Białe Błota. W  ramach opracowanej koncepcji wymagane jest wykonanie:
1.1.  Analizy układu przestrzennego zagospodarowania terenów zurbanizowanych pod kątem;
a)      ustalenia odbiorników wód opadowych i roztopowych,
b)     ustalenia współczynników spływu wód opadowych i roztopowych,
c)      ustalenia grafitu sieci i lokalizacji wylotów odbiorników.
1.3.Obliczeń bilansowych ilości wód opadowych i roztopowych z powiązaniem z obliczeniami hydraulicznymi sieci.
1.4.Oliczeń wielkości urządzeń  i obiektów na sieci ( podczyszczalni ścieków, ewentualnych przepompowni i zbiorników retencyjnych).
1.5.Graficznego przedstawienia proponowanych rozwiązań systemowych kanalizacji  wraz z wytycznymi do projektowania.
2. Opracowana koncepcja winna zawierać rozwiązania systemowe kanalizacji wód opadowych i roztopowych umożliwiające ustalenie kierunków rozbudowy układu sieci w nawiązaniu do zamierzeń inwestycyjnych Gminy i inwestorów prywatnych a w szczególności winna umożliwić określenie warunków technicznych na zrzut wód opadowych i roztopowych dla projektowanych inwestycji.
3.Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej w czterech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym zapisane w formacie pdf.
CPV: 74-23-20-00-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.
4.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
6.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
8.Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
10.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień          publicznych, a mianowicie:
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
       c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach         wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
12.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
13.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Tomaszewska i Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie: 323 90 82, 323-90-99.
14.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
15.Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2008r. o godz. 10:30.
16.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2008r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
17.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
18.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
21.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 04.06.2008r.poz. 119691.
 
 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 04.06.2008r.  
   
SIWZ- opracowanie projektu odprowadzenia 2008r. wód opadowych i roztopowych.doc (208kB) plik  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ
odpowiedź na pytania do SIWZ (114kB) word
mapa gminy (1967kB) jpg

metryczka


Opublikował: Patrycjusz Migawa (4 czerwca 2008, 13:36:10)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (30 czerwca 2008, 12:45:53)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498