zamówienie na:

Budowę dróg gminnych (ulic: Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w miejscowości Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką nr 223 w miejscowości Białe Błota - Etap I ulica Centralna - Etap drugi ulica Kruszyńska - Etap III ulica Słoneczna

zamawiający: wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2008  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota, 2008-08-07
ZP 341- 18/08
 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Budowę  dróg gminnych  (ulic: Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w miejscowości Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką nr 223 w miejscowości Białe Błota
- Etap I ulica Centralna
- Etap drugi  ulica Kruszyńska
- Etap III ulica Słoneczna
na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 02 złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza; BETPOL S.A. Ul. Fordońska 168a 85-766 Bydgoszcz 9 z ceną netto 4 328 433,51zł., brutto 5 280 688, 88 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez  Eurovia Polska S.A.53-609 Wrocław Ul. Fabryczna 20B cena netto 5120 832,43 zł brutto 6 247 415,57zł;
oferta nr 03 Skanska S.A. Ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa cena netto 4 856 003,13 zł brutto 5 924 323,82 zł; 
oferta nr 04 Strabag Sp. z o.o. Ul. Brechta 7;  03-472  Warszawa cena netto 6 174 889,68 zł   brutto 7 533 365,41 zł
oferta nr 05 Konsorcjum Firm Pol-Dróg Człuchów Sp. z o.o. Człuchów Ul Kasztanowa 2; Pol-Dróg Nakło nad Notecią Sp. z o.o. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Młyńska 5 cena  netto  5 130 254,59 zł  brutto 6 258 910,60 zł 
oferta nr 06 Konsorcjum  PPU „AFABRE” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz; PW „Kombud” Sp.z o.o. Ul. Piwnika Ponurego 1E 85-791 Bydgoszcz; Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków cena netto 5 038 436,80 zł brutto  6 146 892,90 zł.
 
 
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052)323-90-90, fax. 323-90-80 internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  dróg gminnych  (ulic: Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w miejscowości Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką nr 223 w miejscowości Białe Błota
- Etap I ulica Centralna
- Etap drugi  ulica Kruszyńska
- Etap III ulica Słoneczna

 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ:
-dokumentacja projektowa
- specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót przedmiar robót
 
1.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych  
2.Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
3.Termin wykonania zamówienia:
Etap I    30 czerwca 2009 r
      Etap II   15 listopada 2009 r
      Etap III  30 czerwca 2010 r
4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655)
6.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest  
wniesienie wadium.
1) Wadium należy wnieść  w wyłącznie jednej w niżej wymienionych form:
a)      w pieniądzu,
b)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      w gwarancjach bankowych,
d)      w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
   Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
3) Wysokość wadium wynosi 55.000,00 (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
4) Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 6.1. musi być opatrzone adnotacją Wadium – tytułem zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę  drogi gminnej (ulica Centralna  w miejscowości Białe Błota
5) Zwrot lub utrata wadium nastąpi w trybie i na warunkach art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655)
7.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
8.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
9.Termin składania ofert upływa w dniu  28 lipca 2008r o godz. 12.00.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2008r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
11.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
12.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (271kB) word

http://pliki.bialeblota.pl/dokumentacja.rar

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (3 lipca 2008, 12:41:38)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (13 sierpnia 2008, 11:35:47)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1992