zamówienie na:

1)Przedmiotem zamówienia są następujące roboty: I. budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Bydgoszcz-Nakło na odcinku od boiska w Lisim Ogonie w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm z na podsypce piaskowo- -cementowej z podbudową żwirową o szerokości 2,0m, i długości zależnej od posiadanych środków budżetowych, II. wykonanie - w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej przepustu na rowie melioracji wodnych szczegółowych w technologii rury żelbetowej SIMPLEX o średnicy wewnętrznej 1,0 m., Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. 2) Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami. 3)Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie. 4)Do obowiązku Wykonawcy należy zabezpieczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety 
 
Białe Błota,                                                                           2008-08-18
ZP 341- 19/08
 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-
-Bydgoszcz, III etap od kładki do granic Bydgoszczy”
na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 Konsorcjum  PPU „AFABRE” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz; PW „Kombud” Sp.z o.o. Ul. Piwnika Ponurego 1E 85-791 Bydgoszcz  za 1 m2 ścieżki pieszo-rowerowej cena netto 94,77 zł (słownie dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100) cena brutto 115,62 zł (słownie sto piętnaście złotych 62/100 Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 200 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania pozostałych złożonych ofert przedstawia się następująco:
 
Oferta nr 02 złożona przez  „KADA BIS” Firma wielobranżowa  Adam Kaniewski; ul. Wydmy 3; 86-188 Bydgoszcz za 1 m2 ścieżki pieszo-rowerowej cena netto 94,97 zł (słownie dziewięćdziesiąt cztery  złote 97/100) cena brutto 115,86 zł (słownie sto piętnaście złotych 8
86/100); cena za wykonanie przepustu (wraz z obsługą geodezyjną całości zadania) cena netto 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100) cena brutto 7 320,00 zł (słownie siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i uzyskała 166,46 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Oferta 03 złożona przez EWROMAL inż. Roman Malesa ul. Grobla 8/3, 85-305 Bydgoszcz za 1 m2 ścieżki pieszo-rowerowej cena netto 98,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) cena brutto 119 ,56 zł (słownie sto dziewiętnaście złotych 56/100) i uzyskała 136,70 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Oferta 04 złożona przez firmę „DROMAX” Piotr Myszkier ul. Główna 57; 86-031 Maksymilianowo, za 1 m2 ścieżki pieszo-rowerowej cena netto 115,00 zł  (słownie sto piętnaście złotych 00/100) cena brutto 140,30 zł (słownie sto czterdzieści złotych 30/100); cena za wykonanie przepustu (wraz z obsługą geodezyjną całości zadania) cena netto 25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych) cena brutto 30 500,00 (słownie trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/00) i uzyskała 98,41 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
ZP 341-19/ 2008r.
                                  
                                           O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-
-Bydgoszcz, III etap od kładki do granic Bydgoszczy”
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:
I. budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Bydgoszcz-Nakło na odcinku od boiska w Lisim Ogonie w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 10
- polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm z na podsypce piaskowo-cementowej z podbudową  żwirową o  szerokości 2,0m, i długości zależnej
od posiadanych środków budżetowych,
II. wykonanie  - w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej przepustu na rowie melioracji wodnych szczegółowych w technologii rury żelbetowej SIMPLEX o średnicy wewnętrznej 1,0 m.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawiera dokumentacja  projektowa, stanowiąca załącznik do SIWZ. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania do 31października 2008 roku.
Termin rękojmi wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Do obowiązku Wykonawcy należy zabezpieczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
1.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy  złotych 00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)      pieniądzu ,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2)      gwarancjach bankowych,
3)      gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
1)      upłynął termin związania ofertą;
2)      zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3)      Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   2)który został wykluczony z postępowania;
3)którego oferta została odrzucona.
8.Zamawiajacy żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –   kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych ,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2    ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania          umowy na dwie części:
 - 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-         30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-           70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia     wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-         30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami  są: Maciej Golz  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82, i Mariusz Stężewski tel. ( 052 ) 323-90-90 wew.30, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-99, fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia  2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w PORTALU UZP w dniu 18-07-2008  poz. 165042.                .


 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu:                18-07-2008r
SIWZ (165kB) word
str 1-9.pdf (1248kB) pdf
str 10.pdf (479kB) pdf
str 11.pdf (267kB) pdf
str 12-16.pdf (559kB) pdf
str 17.pdf (242kB) pdf
str 18-21a.pdf (537kB) pdf
str 21.pdf (461kB) pdf
str 22-23.pdf (313kB) pdf


metryczka


Opublikował: Patrycjusz Migawa (18 lipca 2008, 14:59:42)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (18 sierpnia 2008, 14:43:56)
Zmieniono: umieszczenie ogłoszenia o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2278