zamówienie na:

REMONTEM SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 




ZP 341- 1/08                                                         Białe Błota 22 sierpnia 2008 
 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Remont sali gimnastycznej z łącznikiem”
na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 02 firmy MAZ-BUD usługi ogólnobudowlane Zdzisław Mazur Kołaczkowo ul. polna 12 89-200 Szubin cena netto 191 261,81 (słownie sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 81/100 Brutto dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 40/100 Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania pozostałych złożonych ofert przedstawia się następująco:
 
Oferta nr 01 złożona przez  „EUROBUD” Zbysław Kotowski Pawłówek 62 86-014 Sicienko cena netto 199 434,17  (słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 17/100 cena brutto 243 309,68 (słownie dwieście czterdzieści  trzy tysiące trzysta dziewięć złotych 68/100 uzyskała 95,90 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Oferta 03 złożona przez Zakład Usługowo handlowy „SAWAR” Władysław Radzik ul. Olchowa 7 86-005 Białe Błota cena netto 205 622,86 (słownie dwieście ppięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 86/100) cena brutto 250 859,89 (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 89/100 i uzyskała 93.02 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a 86-005 Białe Błota ul. Centralna 27
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 381-40-11, fax (052) 381-40-11, e-mail: szpodbb@wp.pl,
internet:www.bip.bialeblota.pl.
Ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót związanych z  „REMONTEM SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach ul. Centralna 27 w zakresie: remontu pomieszczeń przy sali gimnastycznej i korytarza, remontu wejścia bocznego, remontu wejścia do lokalu służbowego.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacje  projektowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 10 października 2008 roku.
2.Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
3.Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Marian Wiśniewski – kierownik GZEAS, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota,  tel. (052) 349-45-04, fax (052) 381-40-04, e-mail: gzeas@bialeblota.pl, Danuta Ferensztain – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a, tel. (052) 381-40-11, fax. (052) 381-40-11.
 
9.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników oraz przedmiarami robót  dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
10.Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2008 roku o godz. 10:00.
11.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.
12.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
13.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
14.Treść ogłoszenia została opublikowana  na Portalu UZP w dniu  21.08.2008 r.  poz. 166 481-2008

SIWZ- REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM w SP w Białych Błotach 2008r..doc (151kB) plik
Przedmiary (85kB) pdf
szkola_Biale_Blota_-_remont_pomieszczen_-_przedmiary.pdf (316kB) pdf
szkola_Biale_Blota_-_remont_wejscia_bocznego_-_przedmiary.pdf (105kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (21 lipca 2008, 14:48:43)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (26 sierpnia 2008, 09:40:16)
Zmieniono: umieszczenie ogłoszenia o przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1435