zamówienie na:

termomodernizacja Przedszkola

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: negocjacje bez ogłoszenia
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 24 lipca 2008
wynik postępowania: rozstrzygnięto 
                                                                                                         Białe Błota 2008-07-24
 ZP 341-15/B/08
                 
 
                    OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
           Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ( art. 62 ust.1 pkt1) którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z terminem składania ofert w dniu 24 lipca  2008 roku dot. „Termomodernizacji , przebudowy i rozbudowy Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach” ,  na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona  przez LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY Spółka Jawna z siedzibą z 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14, z  ceną netto 2 391 260,99zł. , brutto
2 917 338,41 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę
i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona  przez LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY Spółka Jawna z siedzibą 
85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14, z  ceną netto 2 391 260,99zł. , brutto 2 917 338,41 zł.
i liczbą uzyskanych punktów 100;
Oferta nr 02 WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą 86-010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24 z ceną netto 2 441 803,28 zł, brutto 2 979 000,00 zł. i  liczbą uzyskanych pkt. 97,93.
 
 
 
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                        Katarzyna Kirstein- Piotrowska
 
 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  25.07.2008r.

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (25 lipca 2008, 11:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2036