zamówienie na:

„Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota”

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2008
wynik postępowania: ZP 341-14/A/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 21 sierpnia 2008 roku na „Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona przez „G&SYN” IMPORT-EXPORT Jerzy Gawlik z siedzibą 87-100 Toruń ul. Mała 10 z ceną netto 229 283,39zł. , brutto 279 725,74 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez „G&SYN” IMPORT-EXPORT Jerzy Gawlik z siedzibą 87-100 Toruń ul. Mała 10 z ceną netto 229 283,39zł. , brutto 279 725,74 zł. i uzyskała 100 punktów, Oferta nr 02 złożona przez Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” z siedzibą 58-310 Szczawno Zdrój ul. Chopina 3 z ceną netto 245 034,97 zł., brutto 298 942,66 zł. i uzyskała 93,57 punktów, Oferta nr 03 złożona przez „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak z siedzibą 66-440 Skwierzyna ul. Lawendowa 1 z ceną netto 389 655,33 zł., brutto 475 379,50 zł. i uzyskała 58,84 punktów.  
 ZP 341-14/A/ 2008r.
                                  
                                           O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości  Łochowo gmina Białe Błota” zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną.
Przedmiotem zamówienia są roboty  w zakresie budowy boiska  do gry w piłkę nożną o wymiarach 105,0x70,0m , nawierzchni z trawy naturalnej ,studni wierconej o głębokości ca 30m, automatycznej instalacji nawadniającej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają; część opisowa projektu wraz z planem zagospodarowania, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania od dnia przekazania placu budowy: 1 miesiąc na wykonanie nawierzchni, z nawodnieniem i ogrodzeniem, 2 miesiące na pielęgnację trawy do stanu pozwalającego na  pełne użytkowanie płyty boiska.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –   kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych ,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2   ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania   umowy na dwie części:
 - 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-        30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
     -  70% zabezpieczenia tj.................... obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia      wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
     - 30% zabezpieczenia tj.....................obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po   upływie okresu rękojmi za wady.
Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Maciej Golz  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82, fax (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 31.07.2008r  poz.176561.


 
 
                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                              
                                                                                                Katarzyna Kirstein -Piotrowska
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31.07.2008r.

Przedmiar robót (3117kB) pdf

SIWZ (171kB) word

plan sytuacyjny (320kB) pdf

SST (2180kB) pdf

projekt prac geologicznych (264kB) jpg

zestawienie prac geologicznych (55kB) pdf

geologia (174kB) jpg

geologia opis (127kB) pdf

przekrój geologiczny (103kB) jpg

geologia rys (103kB) jpg

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (31 lipca 2008, 09:29:13)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (22 sierpnia 2008, 10:17:23)
Zmieniono: OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1635