zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012 „w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 5 września 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota, 2008-09-12
ZP 341- 17/08
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 05.09.2008 roku na „Budowę kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”w Białych Błotach” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona przez Firmę Kaszub Dariusz Kaszuba ul. Kolejowa 4 83-307 Kiełpino z ceną brutto 1 585 602, 69 zł słownie  (milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwa złote 69/100) treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
                                                                     Zastępca   Wójta                                                                   Krzysztof Jankowski
                   


Ogłoszenie o zamówieniu
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Białe  Błota ;
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
tel. (52)  323 90 90
fax : (52) 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
NIP 953-10-44-265
 
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.bip.bialeblota.pl
 
Znak sprawy
UZZP-341-20/08
 
Nazwa zamówienia
Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Białych Błotach
 
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych związanych z Budową kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012 „w Białych Błotach wg opracowanego projektu budowlanego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
 
Wielkość/zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje
    2. CZĘŚĆ PIERWSZA
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
-    podbudowa przepuszczalna,
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska,
-    nawierzchnia boiska do piłki nożnej syntetyczna typu „sztuczna trawa ”,
Wymagane minimalne parametry dotyczące trawy syntetycznej:
-    włókno trawy syntetycznej grub.0,5cm
-    wysokość włosa min 50mm
-    minimalna gęstość włosa 110.800 włókien /m2
-    detex min.16.000
-    wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym z atestem laboratorium sportowego.
 
Wyposażenie boiska do piłki nożnej
    - bramki aluminiowe 5,00m x 2,00m tulejowane, w komplecie tuleje oraz haczyki teflonowe do mocowania siatki                       - 2 sztuki
      - siatki do bramek                                                       – 2 sztuki
 
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
-   podbudowa przepuszczalna,
-   nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego-syntetyczna ,poliuretanowa o grub.1,5cm na podbudowie z kruszywa kamiennego, warstwie filtrującej wodę i warstwie stabilizującej.
 
Wymagane minimalne parametry dotyczące sportowej nawierzchni poliuretanowej:
-    Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]                                    > 0,7
-    Wydłużenie względne przy zerwaniu [%]                                       > 53
-    Nasiąkliwość wody warstwy użytkowej                                 ≤ 4%
 
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                         
– 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm
                    – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości                                          
– 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa montowana w tulejach 
 – 2 sztuki
 
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne
(badminton, tenis, siatkówka)                                                                   – 2 sztuki
- siatka do siatkówki                                                             – 2 sztuki
- siatka do badmintona                                                         – 2 sztuki
- siatka do tenisa                                                                  – 2 sztuki
 
2..3.   Ogrodzenie terenu
-    Ogrodzenie terenu systemowe spełniające rolę piłkochwytów wysokości min 4m o zwiększonej wytrzymałości, odporne na obciążenia od uderzenia piłki, tłumiące hałas.
Rdzeń ogrodzenia stanowią słupki z dwuteowników. Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach oraz pomiędzy słupami i kratami „tłumiki „ gumowe mające za zadanie wyeliminowanie drgań i sił działających na metalową konstrukcję.
-    piłkochwyty wysokości min 6 m wykonane z słupków osadzonych na fundamentach słupki z profili stalowych ocynkowanych, siatki z polietylenu o gr. 2mm oko 10x10 cm.
 
 2.4.   Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbruk gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.
 
 2.5. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
 
2.6.         Sieci wod-kan . Inwestor wykona we własnym zakresie
2.7.    Roboty elektryczne
-     oświetlenie obiektów sportowych będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 10 m , na każdym maszcie 2 projektory oświetleniowe
-     linie kablowe oświetlenia boisk kabel YAKY 4x35mm2 dł. 250m,
 
CZĘŚĆ DRUGA
Zamówienie obejmuje także zakup i montaż budynku sanitarno-szatniowego (4 UNITY) ujęty w dokumentacji projektowej typu Standard+.
 
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Nomenklatura CPV
Główny przedmiot :
45.21.22.21-1 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45.31.00.00-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.00.00-9    Hydraulika i roboty sanitarne
Termin realizacji
Część pierwsza do 30.11.2008 r.
Część druga do   15.12.2008 r.
 
1.           Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
2)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)        Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (zakończone), jako generalny wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane obejmujące budowę minimum jednego szkolnego boiska sportowego
o nawierzchni syntetycznej i powierzchni min.3000m2 i wartości robót nie mniejszej niż 500 tys. zł ,
b)        Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
a) 1 osobę na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
a)     Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, na realizację powyższego zadania w wysokości minimum 1.000.000,00PLN
b)  Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
4)   nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
2.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Minimalny okres gwarancji wykonawcy wynosi 60 miesięcy.
3.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Wadium
za część pierwszą 6.500,-PLN
za część drugą      3.500,-PLN
 
Termin związania ofertą
30 dni
 
Kryteria oceny
a) cena oferty - kryterium  – 100%
 
Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 24 na I piętrze (sekretariat), w terminie do dnia 29-08-2008r. do godziny 1000.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-08-2008 r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr  19
 
Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie -pok.204), w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:
1)      nazwę i adres Wykonawcy,
2)      nr telefonu i faksu, e-mail,
3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),
 
Osoba upoważniona do kontaktu
Maciej Golz - Referat Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. p.106 (52)323 90 82, mail inwestycje@bialeblota.pl
Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
SIWZ uaktualnione na dzien 26.08.2008 (136kB) word SIWZ (134kB) word formularz ofertowy (26kB) word oświadczenie 1 (38kB) pdf oświadczenie 2 (37kB) pdf priojekt umowy (58kB) word wykaz (33kB) pdf załącznik (26kB) pdf aktualny przedmiar (192kB) plik odpowiedz na pytanie (22kB) plik SST dodatkowe (546kB) plik http://pliki.bialeblota.pl/SST_TYPOWE.rar http://pliki.bialeblota.pl/projekt.rar odp na pyt (27kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (1 sierpnia 2008, 13:57:28)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (12 września 2008, 11:20:43)
Zmieniono: wprowadzenie ogłoszenia o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1619