zamówienie na:

„REMONCIE I PRZEBUDOWIE OBIEKTU GMINNEJ PRZYCHODNI WEDŁUG ZAKRESU OBJĘTEGO PROJEKTEM BUDOWLANYM na działce nr 466/7 położonej w Białych Błotach”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety Białe Błota 2008-10-02 I.R.ZP1-341-22/08 O G Ł O S Z E N I E W związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.09.2008r. dot. „Remontu i przebudowy obiektu Gminnej Przychodni według zakresu objętego projektem budowlanym na działce nr 466/7 położonej w Białych Błotach”, informuję, że na podstawie Art.94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Wykonawcę robót została wybrana oferta nr 02 złożona przez „LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY” Spółka Jawna z siedzibą 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14 z ceną netto 286 816,57zł., brutto 349 916,22 zł. i ilością uzyskanych punktów 83,39 przy kryterium oceny ofert cena 100%.  

Białe Błota, 2008-09-29
 ZP 341-22/08
                  
 
                    OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
                 Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 26 września 2008 roku na „Remont i przebudowę Gminnej Przychodni według zakresu objętego projektem budowlanym na działce nr 466/7 położonej w Białych Błotach”  na  wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona  przez Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” z siedzibą 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22 z ceną netto  239 184,01zł. , brutto 291 804,49 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez  Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” z siedzibą 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22,  z ceną netto  239 184,01zł. , brutto 291 804,49 zł. i uzyskała 100 punktów.
Oferta nr 2  złożona przez „LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY” Spółka Jawna z siedzibą
85-085 Bydgoszcz ul.Fordońska 14, z cena netto 286 816,57zł. brutto 349 916,22zł. i uzyskała 83,39 punktów.
 
 
 
                                                                                      Zastępca Wójta
                                                                                   Krzysztof Jankowski
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29.09.2008r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń...............................................

                             
                                                                                          Białe Błota 2008-09-01
 
 ZP 341-22/08
 
                                         OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót w zakresie „REMONTU  I PRZEBUDOWY OBIEKTU GMINNEJ PRZYCHODNI WEDŁUG ZAKRESU OBJĘTEGO PROJEKTEM BUDOWLANYM na działce nr 466/7 położonej w Białych Błotach”.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 10 grudnia 2008 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 4 700,00 zł. w wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
a)w pieniądzu,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych,
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) /załącznik nr 4 do SIWZ/,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) / załącznik nr 3 do SIWZ/,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz ewentualnych podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu i wartości objętych zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 2 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) kosztorys ofertowy,
ł) dowód wniesienia wadium.
3.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych    00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu na konto  Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   - który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
4.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2            ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju       Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia             na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być               one
  wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania         umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia            wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po         upływie okresu rękojmi za wady.
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
 bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia    wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po   upływie okresu rękojmi za wady.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62,  fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8.00 do 16.00 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników tj. dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2008r.  poz. 206741 
                                                                                                                        Zastępca Wójta
                                                                                                                  Krzysztof Jankowski
                                                                                              

                              
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05.09.2008r.
SIWZ (189kB) word
strona tytułowa (32kB) pdf
opis techniczny (52kB) pdf
rys 2 (123kB) pdf
rys 3 (692kB) pdf
rys 4 (753kB) pdf
rys 5 (156kB) pdf
rys 6 (169kB) pdf
rys 7 (169kB) pdf
rys 8 (214kB) pdf
http://pliki.bialeblota.pl/przedmiar.tif
http://pliki.bialeblota.pl/przedmiar2.tif

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (5 września 2008, 13:31:00)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (3 października 2008, 13:33:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1607