zamówienie na:

„BUDOWA CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC BRZOZOWEJ I JAŁOWCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO –I etap”

zamawiający: Wójt gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota 2008.10.28 ZP 341-23/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 10 października 2008 roku na „Budowę chodników i jezdni ulic Brzozowej i Jałowcowej w miejscowości Łochowie – I etap” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. siedzibą Kobylarnia 8 86-061 Brzoza z ceną netto 624 194,38zł. , brutto 761 517,14 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. siedzibą Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza z ceną netto 624 194,38zł. , brutto 761 517,14 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Spółka z o.o. siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 672 728,64 zł. , brutto 820 728,94 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, uzyskała 92,78 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum którego Liderem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. siedzibą 85- 727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Spółka z o.o. z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika- Ponurego1E, z ceną netto 659 444,42 zł. , brutto 804 522,19 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, uzyskała 94,65 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 28.10.2008r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu..............................................................  

                                                                                                     
 ZP 341- 23/08
 
                                         OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót w zakresie „Budowy chodników i jezdni ulic Brzozowej i Jałowcowej w miejscowości Łochowo-I etap”.
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników i jezdni ulicy Jałowcowej o długości 244,43m.(na odcinku od ulicy Dębowej do ulicy Brzozowej) i ulicy Brzozowej o długości 80, 56m.(na odcinku od Szosy Nakielskiej do ulicy Jałowcowej) w miejscowości Łochowo wraz z oświetleniem i przebudową  sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, robót przygotowawczych, robót ziemnych,  wykonanie podbudowy ulicy, krawężników, obrzeży, nawierzchni z asfaltobetonu, podbudowy nawierzchni dojazdów i progów, nawierzchni dojazdów i progów z kostki brukowo betonowej, podbudowy chodników, nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej , robót instalacyjnych , oświetlenia ulic, przebudowę kabli teletechnicznych TPSA, przebudowę kabli teletechnicznych NETIA, przebudowę sieci elektroenergetycznej, docelową organizację ruchu, projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz kompleksową obsługę geodezyjną zadania.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacje  projektowe i przedmiary robót.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2008 roku.
2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) /załącznik nr 4 do SIWZ/,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) / załącznik nr 3 do SIWZ/,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz ewentualnych podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat zadań zbliżonych co do zakresu i wartości objętych zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 2 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) kosztorys ofertowy,
ł) dowód wniesienia wadium.
3.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00  PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu na konto  Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   - który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
4.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –   kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2   ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju            Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia      na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być  one
  wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia    wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
 bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia        wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po       upływie okresu rękojmi za wady.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62,  fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8.00 do 16.00 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników tj. dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.10. 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10. 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2008r.  poz. 215951.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.09.2008r.

 
                               Zastępca Wójta
                                             Krzysztof Jankowski

SIWZ (189kB) word
http://pliki.bialeblota.pl/dokunetacja.rar
odpowiedz na pytania (110kB) word
odpowiedz na pytania (121kB) word
odpowiedz na pytanie (110kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (12 września 2008, 13:17:44)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (28 października 2008, 13:34:43)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1779