zamówienie na:

„BUDOWĘ CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC: CHLEBOWEJ, BARYCKIEJ, FORTECZNEJ, JARACZA, GOPLANY, DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA- I ETAP”

zamawiający: Wójt gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyzej 14000 Euro
termin składania ofert: 17 października 2008  10:00
wynik postępowania: lprzetarg rozstrzygniety 

IR.ZP1 341-24/08
 
 
 
                                                                                    
                            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. Przetargu nieograniczonego na „ Budowę dróg i chodników ulic Chlebowej, Baryckiej, Fortecznej, Jaracza, Goplany, Dworskiej w miejscowości Białe Błota – I Etap”- znak sprawy ZP 341- 24/08.
 
 
               W wyniku uwzględnienia protestu z Art. 183 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający  na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt 4  wykluczył z postępowania oferty nr 02,04, 05 następnie  w wyniku powtórzenia oprotestowanej czynności zgodnie z Art. 87 ust.2 i Art. 88 ust. 1 w zakresie poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – przy kryterium 100% cena, Nr 01 złożonej  przez Konsorcjum z Liderem Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 i Partnerem  Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą  85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 z ceną netto 2 101 025,15zł. , brutto 2 563 250,68 zł. i ilością uzyskanych punktów 100.

                                                           Krzysztof Jankowski
                                                Zastępca Wójta Gminy Białe Błota                                                                                           Białe Błota 2008.11.03
ZP 341-24/08
                   OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
                 Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 17 września 2008 roku na „Budowę dróg i chodników ulic: Chlebowej, Baryckiej, Fortecznej, Jaracza, Goplany Dworskiej w miejscowości Białe Błota-I Etap”  na  wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 06 złożona  przez  Konsorcjum z Liderem- Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą  85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 i Partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika Ponurego 1E z ceną netto  2 101 135,64 zł. , brutto 2 563 385,48 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo „El-KAJO” Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 z ceną netto 2 102 022,15 zł., brutto 2 564 467,02 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,96 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 2  złożona przez  REMBET PLUS Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń
ul. Bukowa 27 z ceną netto 2 445 023,24 zł., brutto 2 982 928,35,02 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,93 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 3  złożona przez  BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 168a z ceną netto 2 297 781,89 zł., brutto 2 803 293,91 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 91,14 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 4  złożona przez  Zakład Usług Drogowych REN-DROG – Spółka Cywilna Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski z siedzibą 85-871 Bydgoszcz
ul. Smoleńska 41 z ceną netto 2 803 511,35 zł., brutto 3 420 283,85 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 74,95 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 5  złożona przez  SKANSKA Spółka Akcyjna z siedzibą 01-518 Warszawa
ul. Gen.J. Zajączka 9 z ceną netto 2 166 657,37 zł., brutto 2 604 321,99 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 96,98 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 06  złożona  przez  Konsorcjum z Liderem- Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą  85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 i Partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” z siedzibą 85-791 Bydgoszcz
ul. Piwnika Ponurego 1E z ceną netto  2 101 135,64 zł. , brutto 2 563 385,48 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
                                                                                                   Zastępca Wójta
                                                                                               Krzysztof Jankowski
ZP 341- 24/08
 
                           OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót w zakresie „BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ULIC: CHLEBOWEJ, BARYCKIEJ, FORTECZNEJ, JARACZA, GOPLANY,DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA - IETAP”.
Przedmiotem zamówienia jest
budowa chodników i jezdni ulic Chlebowej, Baryckiej, Fortecznej, Jaracza, Goplany i Dworskiej.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych,  robót ziemnych,  krawężników, podbudowy, nawierzchni ulic wraz z progami zwalniającymi z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o  powierzchni 9 854,6m² , nawierzchni  wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  o powierzchni 936,9m², nawierzchni chodników  z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni  1 651,4m², obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o długości 1 298,4m, regulację pionową istniejących elementów uzbrojenia, oznakowanie poziome i pionowe , wycinki drzew, robót elektrycznych, robót  kanalizacyjnych, projektu i  organizację ruchu na czas budowy oraz kompleksowej obsługi geodezyjnej zadania.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego robót.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacje  projektowe i przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30 czerwca  2008 roku.
2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) /załącznik nr 4 do SIWZ/,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) / załącznik nr 3 do SIWZ/,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz ewentualnych podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) kosztorys ofertowy,
ł) dowód wniesienia wadium.
3.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości  35 000,00  PLN ,(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 ).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu na konto  Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota
    45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z   tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   - który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
4.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2       ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju    Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia        na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być  one
  wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania     umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia        wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po     upływie okresu rękojmi za wady.
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
 bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia           wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052)
323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62,  fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8.00 do 16.00 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30 .
6.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników tj. dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
7.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
8.Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2008 roku o godz. 10:00.
9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
10.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
11.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
12.Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2008r  poz. 233903.  siwz (190kB) word
przedmiar (349kB) rar
http:pliki.bialeblota.pl/Projekt organizacji ruchu.rar
http:pliki.bialeblota.pl/SST.rar
http:pliki.bialeblota.pl/Projekt wod-kan.rar
http:pliki.bialeblota.pl/Projekt drogowy.rar
http:pliki.bialeblota.pl/Projekt przebudowy urzadzen energetycznych.rar
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.09.2008r.
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu.........................................

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (24 września 2008, 14:56:38)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (28 listopada 2008, 08:41:32)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1510