zamówienie na:

„BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ULIC SARNIEJ I ŁOSIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC GMINA BIAŁE BŁOTA”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponad 14000 Euro
termin składania ofert: 23 października 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniety 
IR.ZP1 341-25/08
 
 
 
                            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dot. Przetargu nieograniczonego na „ Budowę dróg i chodników ulic Sarniej i Łosiowej w miejscowości Trzciniec”- znak sprawy ZP 341- 25/08.
 
 
W wyniku oddalenia protestu z Art. 183 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający  na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt 4  wykluczył z postępowania oferty 01,02 i 06, a spośród pozostałych ofert wybrał na Wykonawcę robót najkorzystniejszą pod względem ceny – przy kryterium 100% cena ,ofertę nr 04 złożoną  przez Konsorcjum z Liderem  MANGO” Sp. z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1 i Partnerem „DROMAKS” Piotr Myszkier z siedzibą 86-031 Maksymilianowo ul.Główna 57 z ceną netto 570 486,82zł. , brutto 695 993,92 zł.
 
 
 
                                                                                          Zastępca Wójta
                                                                                       Krzysztof Jankowski
                                                                                 Białe Błota 2008.11.03
ZP 341-25/08
                   OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
                 Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 17 września 2008 roku na „Budowę dróg i chodników ulic Sarniej i Łosiowej w miejscowości Trzciniec”  na  wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 06 złożona  przez  Przedsiębiorstwo „EL-KAJO”  Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto  516 809,14 zł. , brutto 630 507,15 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona  przez  TRADE COMPANY  Spółka z o.o. z siedzibą 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3 z ceną netto  602 907,69 zł. , brutto 735 547,38 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,72 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona  przez  KOMA-BETON Spółka z o.o. z siedzibą 85-065 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 15 lok.106 z ceną netto  518 147,60 zł. , brutto 632 140,07 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,74 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 Oferta nr 03 złożona  przez  BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 168a z ceną netto  742 735,84 zł. , brutto 906 137,72 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 69,58 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04  złożona  przez  Konsorcjum z Lderem - „MANGO” Spółka z o.o. z siedzibą
86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1 i Partnerem- DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą
86-031 Maksymilianowo ul. Główna 57 z ceną netto  570 486,82 zł. , brutto 695 993,92 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 90,59 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05  złożona  przez  Konsorcjum z Lderem – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1
i Partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Spółka z o.o. -  z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika- Ponurego 1E z ceną netto  679 037,00 zł. , brutto 828 425,14 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 76,11 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 06  złożona  przez  Przedsiębiorstwo „EL-KAJO”  Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto  516 809,14 zł. , brutto 630 507,15 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
                                                                                                   Zastępca Wójta
                                                                                               Krzysztof Jankowski


ZP 341- 25/08
 
                           OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót w zakresie „BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ULIC SARNIEJ I ŁOSIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC GMINA BIAŁE BŁOTA”.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu, obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym, progi zwalniające z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze żółtym, chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości  6cm w kolorze szarym na podsypce cementowo piaskowej z obramowaniem obrzeżem betonowym, zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu, robót kanalizacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego,  oraz kompleksowej obsługi geodezyjnej zadania.
2.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego robót.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacje  projektowe i przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego robót.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia 6 miesięcy od przekazania placu budowy.
2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) /załącznik nr 4 do SIWZ/,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) / załącznik nr 3 do SIWZ/,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz ewentualnych podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) kosztorys ofertowy,
ł) dowód wniesienia wadium.
3.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 500,00 PLN ,(słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu na konto  Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z   tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   - który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
4.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2       ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju    Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia        na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być  one
  wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania     umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia        wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po     upływie okresu rękojmi za wady.
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
 bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia           wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Jadwiga Tomaszewska 
tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62,  fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8.00 do 16.00 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30 .
6.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników tj. dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
7.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
8.Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2008 roku o godz. 10:00.
9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
10.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
11.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
12.Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2008r  poz. 244217. 
 
 
                                                                                  Zastępca Wójta
 
                                                                             Krzysztof Jankowski
 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 01.10.2008r.
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu.........................................

SIWZ (191kB) word
opis geotechniczny (375kB) pdf
opis geotechniczny2 (399kB) pdf
projekt bud-wyk (2268kB) plik
projekt wykonawczy (1067kB) pdf
http://pliki.bialeblota.pl/Posadowienie osadnika i separatora.rar
http://pliki.bialeblota.pl/PROJEKT BUDOWLANY.rar
http://pliki.bialeblota.pl/specyfikacja.pdf
http://pliki.bialeblota.pl/Slepy kosztorys.pdf

kosztorys ofertowy na roboty drogowe i elektryczne znajduje się w pliku specyfikacja.pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (1 października 2008, 13:39:30)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (28 listopada 2008, 08:53:07)
Zmieniono: dodawanie ogłoszena o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1670