zamówienie na:

Przebudowa ciągu pieszego, wzdłuż ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 14 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Białe Błota, 2008-11-13
ZP 341- 27/08
 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Przebudowę ciągu pieszego, wzdłuż ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota”
na wykonawcę robót została wybrana oferta nr 04 złożona przez Przedsiębiorstwo el-kajo Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz. z ceną netto 79 108,08 zł., brutto 96 511,86 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
oferta nr 01 złożona przez  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK Sp. z o.o. ul Kcyńska 45 89-200 Szubin z cena netto 89 986,80  zł brutto  109 783,90 zł;
oferta nr 02 Dromaks ul. Główna 57 86-031 Maksymilianowo cena netto 81 026,65 zł brutto 98 852,51 zł; 
oferta nr 03 PPU„AFABRE” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz cena netto 92 206,75 zł   brutto 112 492,24 zł

                                                                             Krzysztof Jankowski
                                                                             Zastępca Wójta Gminy Białe BłotaOgłoszenie o zamówieniu
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Białe  Błota ;
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
tel. (52)  323 90 90
fax : (52) 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
NIP 953-10-44-265
 
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.bip.bialeblota.pl
 
Znak sprawy
UZZP-341-27/08
 
Nazwa zamówienia
Przebudowa ciągu pieszego, wzdłuż ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Porzeczkowej  w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.
Projektem objęto wykonanie branżowych robot drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Nomenklatura CPV
 
45 233 253-7 Roboty w zakresie  nawierzchni dróg dla pieszych
 
Termin realizacji
15 grudnia 2008.
 
1.           Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż
150.000,00 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 
2.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Minimalny okres gwarancji wykonawcy wynosi 60 miesięcy.
3.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Wadium
Wysokość wadium wynosi 2.500,00 zł., (słownie: dwa  tysiące pięćset złotych 00/100).
 
Termin związania ofertą
30 dni
 
Kryteria oceny
a) cena oferty - kryterium  – 100%
 
Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 24 na I piętrze (sekretariat), w terminie do dnia 29-10-2008r. do godziny 1000.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-10-2008 r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr  19
 
Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie -pok.204), w godzinach pracy Urzędu ,
lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:
1)      nazwę i adres Wykonawcy,
2)      nr telefonu i faksu, e-mail,
3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),
 
Osoba upoważniona do kontaktu
Mariusz Stężewski –kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11. p.4 (52)323 90 64
Maciej Golz - Referat Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11 p.3 (52)323 90 62, mail inwestycje@bialeblota.pl
 
 
 
Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
 
 
                                                                         Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Białe Błota w dniu 8.10.2008
SIWZ (255kB) word
przedmiar (189kB) plik
SST (1347kB) plik
http://pliki.bialeblota.pl/PROJEKT_WYKONAWCZY_ŁOCHOWO_PDF.rar
 

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (8 października 2008, 09:42:57)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (20 listopada 2008, 11:22:16)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1505