zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 27 października 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety 

Białe Błota, 2008-11-20
ZP 341- 21A/08
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.
na wykonawcę robót została wybrana oferta nr 05 złożona przez Pracownię  Projektowo Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA ul. Rynek 25 86-200 Chełmno. z ceną netto 60 000 zł brutto 73 200 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
oferta nr 01 Przedsiębiorstwo Ekologiczne „Eko Solar” Maria Gładysiak os. Z. starego 12a/2 60-688 Poznań z cena netto 102 000,00 zł brutto 124 440,00zł;
oferta nr 02 Biuro Usług Inwestycyjnych Projekt ul. C. Skłodowskiej 66/61Bydgoszcz 85-088 c ceną netto 99 000 złotych brutto 120 780 złotych
oferta nr 03 Zakład Inżynierii Wodno ściekowej „Projekt” Sp z o.o.  ul. Korfantego 9 64-800 Chodzież z cena netto 75 500,00 zł   brutto 92 110,00 zł
oferta nr 04 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz z ceną netto 143 760,00 zł brutto 175 387,20 zł

                                                                           Krzysztof Jankowski
                                                                    Zastępca Wójta Gminy Białe BłotaZP 341-21A/08
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Wójt Gmina Białe  Błota ;
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
tel. (52)  323 90 90
fax : (52) 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
NIP 953-10-44-265
 
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.bip.bialeblota.pl
  
Nazwa zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.

Opis przedmiotu zamówienia
Zakres dokumentacji projektowej obejmował będzie:
a) zaprojektowanie  kolektora sanitarnego ciśnieniowego  o przybliżonej długości 5620 m
b) zaprojektowanie ok. 170 przyłączy,
wraz z niezbędna infrastrukturą.
Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji łącznie z pozwoleniem na budowę.
 
Termin realizacji
Do dnia 31.05.2009r. opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
 
Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia 
1. posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu ze składkami  w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
3. dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z aktualną na dzień otwarcia ofert przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
4. zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 usługi wykonanej przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem, (projekt kanalizacji sanitarnej lub deszczowej) i wartością (min.50.000,00 zł), usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów (referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; (załącznik nr 3)
5. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
6. znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zadania
7. spełnianie wymagań, o których mowa w art. 22 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”;
8. Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”Termin związania ofertą
30 dni – od dnia upływu terminu składania ofert.
 
Kryteria oceny
a) cena oferty - kryterium  – 100%
 
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadiumMiejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 24 na I piętrze (sekretariat), w terminie do dnia 27-10-2008r. do godziny 1000.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-10-2008 r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr  19
 
Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie -pok.24), w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:
1)      nazwę i adres Wykonawcy,
2)      nr telefonu i faksu, e-mail,
3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),
 
Osoba upoważniona do kontaktu
Maciej Golz - Referat Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11. pok.3 (52)323 90 62, mail inwestycje@bialeblota.pl
Mariusz Stężewski -  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11. pok.3 (52)323 90 64Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
 
 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 16.10.2008
 
Ogłoszenie zdjęto z tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w dniu…….

SIWZ (99kB) word
wzór umowy (61kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (16 października 2008, 13:26:10)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (21 listopada 2008, 07:32:05)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1405