zamówienie na:

udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 717.900,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyzej 14 000 Euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

Białe Błota, 2008-12-11
ZP 341- 28/08
  
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 717.900,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku dla Gminy Białe Błota”
wybrana została Oferta nr 02 złożona przez Spółdzielczą Grupę Bankową  Bank Spółdzielczy w Koronowie II oddział w Bydgoszcz ul Broniewskiego 4 85-316 Bydgoszcz z ceną całkowitego kosztu kredytu w wysokości 77 230,31 zł Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez  Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy  ul. Bernardyńska  13 85-950 Bydgoszcz z ceną  całkowitego kosztu kredytu 78 972,40 zł i uzyskała 97,79 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Krzysztof Jankowski
                                                                           Zastępca Wójta Gminy Białe BłotaZP 341-28/2008
Nr z portalu UZP 347641
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052)323-90-90, fax. 323-90-80 Internet: www.bip.bialeblota.pl, 
 e-mail: inwestycje@bialeblota.pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 717.900,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku dla Gminy Białe Błota.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ
 
Rodzaj zamówienia: usługi..            
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kredyt długoterminowy w wysokości: 717 900,00 zł .
2. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2008 r.
3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 31 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku włącznie w równych ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.
4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
5. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
7. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielenia kredytu uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu.
8. Kwota kredytu liczona będzie według oprocentowania opartego na stawce WIBOR - 1M (obowiązującej w dniu 5.12.2008 r.)
9. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich  (PLN)..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011 r.
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI DLA OFERENTÓW W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonych dokumentów. W celu potwierdzenia wymaganych warunków Wykonawcy muszą dostarczyć następujące dokumenty wg kolejności:
1. Ofertę cenową ,sporządzoną na FORMULARZU OFERTOWYM ,oraz oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 oraz spełnia warunki określone w art. 24 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr 2).
3. Aktualny (z 2008 roku) wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z wyszczególnieniem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy - (potwierdzona kserokopia).
4. Decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank.
5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne
 6. Oświadczenie braku zaległości podatkowych
 Wszelkie dokumenty przedkładane w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert. Cenę ofertową (koszt kredytu) należy obliczyć jako sumę: oprocentowania kredytu i kosztów prowizji. - oprocentowanie kredytu (suma stawki WIBOR - 1M i marży banku), który zamawiający będzie musiał zapłacić za cały okres kredytowania w PLN, - koszt prowizji od uruchomienia kredytu w PLN.
Opis kryteriów oceny Znaczenie waga (pkt.) Oprocentowanie za cały okres kredytu (oparte na stawce WIBOR - 1M obowiązującej w dniu 5 grudnia 2008 roku) powiększone o marżę banku i prowizję od uruchomienia kredytu.- 100 PKT.
.Opis sposobu dokonywania oceny ofert: Całkowity koszt udzielonego kredytu (CENA - C) ocena (pkt.) C = CN : CB X 100 Cn - cena najniższa kredytu Cb - cena badanego kredytu Cenę w ofercie należy podać wg poniższego zestawienia (wg zał.nr 1).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska7, 65-005 Białe Błota..

Termin składania ofert: 11.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota. pokój 24 (sekretariat)
Termin otwarcia ofert: 11.12.2008 godzina 10:10, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota, pokój 19
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).                                                                                  
                                                             Krzysztof  Jankowski                                                                Zastępca Wójta Gminy Białe Błota


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Białe Błota w dniu 3.12.2008 r

SIWZ (66kB) word
Formularz (29kB) word
oświadczenie (27kB) word
odpwiedz na pytania (31kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (3 grudnia 2008, 12:52:17)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (11 grudnia 2008, 15:18:12)
Zmieniono: dodanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1188