zamówienie na:

opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota ( powierzchnia gminy 122,1 km²) w skali 1:15000, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - opracowanie musi być zgodne ze stanem prawnym na dzień wejścia w życie zmiany studium; - wykonanie opracowania ekofizjograficznego; - uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do projektu studium; - udział w publicznej dyskusji nad przyjęciem projektu zmiany studium; - udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, dotyczących projektu zmiany studium; - przekazanie Zamawiającemu 3 kompletów w/w dokumentów w wersji papierowej; - przekazanie Zamawiającemu kompletu materiałów planistycznych; - przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej numerycznego opracowania zmiany studium opartego na platformie Microstation w pliku dgn w układzie geodezyjnym 1965 w oparciu o aktualne mapy ewidencyjne gruntów i budynków Gminy Białe Błota które zapewnia Zamawiający; - przekazanie Zamawiającemu w/w dokumentów w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

                                                                                       Białe Błota 2009.01.09
 ZP 341-28/08
                  
 
                         OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
 
 
 Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 23 grudnia 2008 roku na „ Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”
na  wykonawcę  została wybrana Oferta nr 01 złożona  przez  Pracownię Projektową Architektoniczno- Urbanistyczną arch. Maria Jurczyszyn z siedzibą 61-663 Poznań 
ul. Winogrady 38/2 z ceną netto  98 000,00zł. , brutto 119 560,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
 
 
                                                                                         Zastępca Wójta
                                                                                     
                                                                                       Krzysztof Jankowski
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2009r.


ZP 341-28/08
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”.
1.Przedmiotem zamówienia jest:
-          opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota ( powierzchnia gminy 122,1 km²)  w skali 1:15000, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
-          opracowanie musi być zgodne ze stanem prawnym na dzień wejścia w życie zmiany studium;
-          wykonanie opracowania ekofizjograficznego;
-          uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do projektu studium;
-          udział w  publicznej dyskusji  nad przyjęciem projektu zmiany studium;
-          udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, dotyczących projektu zmiany studium;
-          przekazanie Zamawiającemu 3 kompletów w/w dokumentów w wersji papierowej;
-          przekazanie Zamawiającemu kompletu materiałów planistycznych;
-          przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej numerycznego opracowania zmiany studium opartego na platformie Microstation w pliku dgn w układzie geodezyjnym 1965 w oparciu o aktualne mapy  ewidencyjne gruntów i budynków Gminy Białe Błota które zapewnia Zamawiający;
-          przekazanie Zamawiającemu w/w dokumentów  w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz.1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia 15 grudnia 2009 roku.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
3.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ/,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych / załącznik nr 3 do SIWZ/,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
g) wykaz osób wchodzących w skład zespołu autorskiego ze wskazaniem osoby wyznaczonej przez Wykonawcę  na głównego projektanta,
h) dokument stwierdzający posiadanie uprawnień przez  głównego projektanta, oraz aktualny dokument potwierdzający jego przynależność do Izby Urbanistów,
i)oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
j) dwa listy referencyjne potwierdzające wykonanie minimum 2 opracowań zmian studium w okresie ostatnich 5 lat.
3.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego tel. (052) 323-90-90 wew. 47, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-94 i inspektor Jadwiga Tomaszewska tel.( 052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni 323-90-62, fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
4.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
5.Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2008 roku o godz. 10:00.
6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
7.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
8.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
9.Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2008r.  poz. Nr 261660.
                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                        Zastępca Wójta
                                                                                   Krzysztof Jankowski
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15.12.2008r.
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu..................................     

{1}

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2008, 11:05:14)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (16 stycznia 2009, 12:33:42)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1774