zamówienie na:

„ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Białe Błota i jednostek budżetowych”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 24 listopada 2003
wynik postępowania: Wybrano ofertę BANKU POCZTOWEGO S.A. Oddział w Bydgosczy 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko- Pomorskie, tel./fax 349-42-48,349-44-02, internet www.bialeblota.pl, e-mail sekretariat@bialeblota.pl Ogłasza przetarg nieograniczony na „ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Białe Błota i jednostek budżetowych”

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 11, za zaliczeniem pocztowym lub na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Białe Błota, adres www.bip.bialeblota.pl

Osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Finansów Gabriela Kamzelewska w godzinach od 8.00 do 14.30 tel. 349-42-48, 349-44-02 wew. 45.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 19 sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2003 r o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2003 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 23( sala USC).

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem preferencji krajowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art.22 ust.7 Ustawy o zamówieniach publicznych.

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (12 stycznia 2004, 14:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2037