zamówienie na:

Projekt jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opalowej w Murowańcu

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 Euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena ofert przewyższała kwotę która Zamawiający przeznaczył an tą inwestycję 

ZP 341- 04/09
                                                                                              Białe Błota 19.01.2009
 
                                  
                                             OGŁOSZENIE WYNIKU   PRZETARGU
 
         
            Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone    w trybie przetargu nieograniczonego na  „Projekt jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opalowej w Murowańcu” z uwagi na to, że w  wyznaczonym    terminie na składanie    ofert tj. do   dnia 19 stycznia  2009 roku  do   godziny  10:00, wpłynęły trzy oferty, których cena  przewyższa  kwotę, którą   Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                      
 
 
 
Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
 

                                                                                Krzysztof Jankowski


ZP 341-04/09
                                     O G Ł O S Z E N I E
Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 
14 000 EURO na „opracowanie projektu jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opalowej w Murowańcu ”
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie 
A Projekty budowlane (6egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
 
B Projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
 
C Projekty stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.
 
D Projekty wycinki drzew i krzewów ( jeżeli dotyczy)  ( 5 egz)
 
E.Kosztorysy inwestorskie (3 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 
F Opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i chodników.
 
G. Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 721, z poź. Zm.) w tym projekty podziału nieruchomości
 
H Protokoły z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości które podlegają podziałom geodezyjnym
 
              I. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym w ustawie 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 721, z poź.  Zm)          

 
 
 Zakres zamówienia określony w pkt. a - g sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Wymagane jest sporządzenie kompletnych  dokumentacji projektowych oddzielnie dla każdej z ulic.
 
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 8 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6.Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień          publicznych, a mianowicie:
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
       c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach         wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
8)
9).Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.

13.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Mariusz Stężewski i Pan Maciej Golz  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30,  telefony bezpośrednie: 52 323 90 62, 52 323-90-64.
14.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
15.Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2009r. o godz. 10:00.
16.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
17.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
18.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
20.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 09.01.2009r.poz. 11189-2009
 
 
                                                                                   Zastępca Wójta
                                                                                 Krzysztof Jankowski
 
  SIWZ (213kB) word
Odpowiedz na pytania 13.01.2009 (29kB) word
 
 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 10.012009r. 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu...........................................................2009r.         

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (10 stycznia 2009, 12:17:37)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (19 stycznia 2009, 14:57:45)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292