zamówienie na:

Projekt odcinka ul. Centralnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 538/26, 538/27, 538/28 położonych w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy:
wartość: 14 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 3 lutego 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty.  

Białe Błota 3 luty 2009 r
 
 
ZP 341- 08/2009
 
 
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
 
 
Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt odcinka ul. Centralnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 538/26, 538/27, 538/28 położonych w Białych Błotach” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 3 lutego 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty.  
 
 
 
                                                                       Krzysztof Jankowski
                                                                       Zastępca Wójta Gminy
                                                                       Białe Błota
ZP 341-08/09
                                     O G Ł O S Z E N I E
Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 
14 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowej  odcinka ul. Centralnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 538/26, 538/27, 538/28 położonych w Białych Błotach”
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie :
A Projekt budowlany (6egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
 
B Projekt wykonawczy (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
 
C Projekt stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.
 
D Projekt wycinki drzew i krzewów ( jeżeli dotyczy)  ( 5 egz)
 
E. Kosztorys inwestorskie (3 egz.) sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 
F Opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i chodników.
 
               G. Uzyskanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prawomocnej decyzji  pozwolenia na budowę
 
 
 Zakres zamówienia określony w pkt. a - f sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
 
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego to 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6.Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień          publicznych, a mianowicie:
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
       c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach         wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
8.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 
9.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Mariusz Stężewski i Pan Maciej Golz  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30,  telefony bezpośrednie: 52 323 90 62, 52 323-90-64.
10.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11.Termin składania ofert upływa w dniu 3.02.2009r. o godz. 10:00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.02.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
13.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
18.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 23.01.2009r.poz. 8016-2009
 
 
                                                                                       Zastępca Wójta
                                                                                       Krzysztof Jankowski
 
 
  SIWZ (212kB) word
 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 23.01.2009r. 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu...........................................................2009r.         

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (23 stycznia 2009, 11:30:10)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (4 lutego 2009, 13:19:15)
Zmieniono: dodanie rozstrzygniecia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160