zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 lutego 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2009-02-09 ZP 341- 10/09 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup z dostawą samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 09 lutego 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 09.02.2009r.  

ZP 341-10/09
                                     O G Ł O S Z E N I E
Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 
14 000 EURO na „zakup z dostawą samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota”
 
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup oraz dostawę samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota
 
Opis przedmiotu zamówienia .
Uwaga:
I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia.
II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) samochodu osobowego.
2. Dane techniczne i wyposażenie:
 
Dane ogólne:
a) rok produkcji 2008 lub 2009
b) nadwozie typu – samochód wielozadaniowy,
c) liczba drzwi – 5,
d) liczba miejsc siedzących 5,
 
Silnik i nadwozie:
a) silnik benzynowy o pojemności 1,4 (minimum 75 KM),
b) średnie spalanie na 100/km -8,0 l,
c) rozstaw osi minimum 2583 mm,
d) pojemność bagażnika minimum 560 litrów,
e) kolor nadwozia srebrny,
f) lakier metalizowany lub perłowy,
g) felgi stalowe 16 ‘’,
h) komplet kół z oponami zimowymi.
 
Bezpieczeństwo:
a) 2 poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
b) ABS
c) immobilaizer fabryczny,
d) halogeny przeciwmgielne,
e) zdalnie sterowany centralny zamek,
f) autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza,
 
 
Komfort:
h) czujnik parkowania (tył),
i) półautomatyczna klimatyzacja,
j) podłokietnik kierowcy,
k) fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową,
l) kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
ł) tylna klapa bagażnika z możliwością otwierania całej klapy do góry
m) jedne drzwi tylne otwierane przesuwnie
Inne:
a) autoryzowana stacja serwisowa w obrębie 30 km od siedziby Zamawiającego.
b)pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW
 
CPV: 34 11 00 00-1.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 6 marca 2009 roku.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6.Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień          publicznych, a mianowicie:
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
       c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach         wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
8.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 
9.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:  Pan Maciej Golz  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30,  telefony bezpośrednie: 52 323 90 62, 52 323-90-64.
10.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11.Termin składania ofert upływa w dniu 9.02.2009r. o godz. 10:00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.02.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
13.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
18.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 30.01.2009r.poz.12214
 
 
                                                                                               Zastępca Wójta
                                                                                              Krzysztof Jankowski
 
 
  SIWZ (233kB) word
  Odpowiedź na pytanie (28kB) word
odpowiedź na pytania (26kB) word
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 30.01.2009r. 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu...........................................................2009r.         

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (30 stycznia 2009, 13:27:43)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 lutego 2009, 11:44:54)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1355