zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji dachu na szkole w miejscowości Łochowo”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: z powodu niewystarczajacych 

Białe Błota, 2009-03-24
 


 ZP 341- 13/09
 
 
                       OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  Art.39 Ustawy p.z.p. na „ Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji dachu na szkole w miejscowości Łochowo”  z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                          Krzysztof Jankowski
                                                                                         Zastępca Wójta
ZP 341- 13/09
 
                           OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji dachu  na szkole w miejscowości Łochowo”.
1.Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót związanych z modernizacją dachu na budynku szkoły podstawowej zlokalizowanym przy ulicy Wierzbowej w miejscowości Łochowo- w załączeniu mapka poglądowa z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem postępowania. Nadmieniam iż budynek ujęty jest w ewidencji konserwatora zabytków,  w związku z czym  dokumentację projektową należy opracować w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jezuicka 2.
Wykonanie odkrywek w zakresie i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia;
2.1. opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim , wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz  ostateczną decyzją pozwolenia na budowę (jeżeli  będzie wymagana ) do dnia 31.07.2009r.
2.2. wykonanie robót wraz z uzyskaniem decyzji przekazania w użytkowanie ( jeżeli będzie wymagana) do dnia   25 listopada 2009 roku.
3Należność za wykonanie robót objętych pierwszym etapem płatna będzie fakturą przejściową  po przedłożeniu dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, a jeżeli będzie wymagana decyzja pozwolenia na budowę po jej uzyskaniu, oraz fakturą końcową  po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, lub uzyskaniu decyzji przekazania obiektu w użytkowanie, jeżeli taka będzie wymagana.
Zapłata należności każdorazowo następować będzie  przelewem  na konto  Wykonawcy w terminie do 21 od dostarczenia do Zamawiającego  : za I etap- faktury wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy za II etap  faktury wraz z protokółem bezusterkowego odbioru końcowego robót i decyzją przekazania w użytkowanie jeżeli będzie wymagana. 
4.Termin rękojmi wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30 czerwca  2008 roku.
6.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz ewentualnych podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) dowód wniesienia wadium.
5.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00zł. zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu  ,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   -który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   -który został wykluczony z postępowania;
-którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ż3 wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2       ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju     Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia    na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
     W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia        wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po     upływie okresu rękojmi za wady.
  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia           wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, i Pan Mariusz Stężewski tel. (052)  323-90-90 wew.64, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-64, fax. (052) 323-90-65, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątki w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.03. 2009 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 20.02.2009r. poz. 40585.
 
 
 
                                                                                                     Zastępca Wójta
 
                                                                                                 
                                                                                                Krzysztof Jankowski
 
 
 
  SIWZ (187kB) word
mapka (2889kB) plik
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.02.2009r.
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu.........................................................

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (20 lutego 2009, 13:38:37)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (26 marca 2009, 09:12:09)
Zmieniono: przypadkowe przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1140