zamówienie na:

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY RONDA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 223 ( ul. Szubińskiej) WRAZ Z POŁĄCZENIEM KOMUNIKACYJNYM DROGI POWIATOWEJ NR 1537 C (Trzciniec- Ciele- Kruszyn Krajeński)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2009-04- 28 ZP 341- 19/09 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie „ Dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 ( ul. Szubińskiej) wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 ( Trzciniec- Ciele-Kruszyn Krajeński)” w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

PROTEST
 
Na podstawie art. 179 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 1 i 2 zdanie pierwsze ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), zwanej dalej „Ustawa”, składam niniejszym protest wobec postanowień zapisów ogłoszenia o zamówieniu nr ZP 341-19/09 BZP (na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rodna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223
- ul. Szubińskiej wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 C – Trzciniec – Ciele - Kruszyn Krajeński), oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwane SIWZ) opublikowanej na stronie Zamawiającego www.bip.bialeblota.pl dotyczące ww. postępowania zarzucając:
Wprowadzenie do treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu zapisów w zakresie terminu realizacji zamówienia – Wskazany zakres zamówienia jest nierealny do wykonania w określonym terminie.
Postępowanie Zamawiającego narusza zapisy art.7 ustawy w zakresie zachowania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
Podnosząc powyższe zarzuty wnoszę o:
Zmianę terminu realizacji przedmiotu ww. zamówienia na minimum 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
UZASADNIENIE
 
W BZP zamieszczono pod nr ZP 341-19/09 BZP (na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rodna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 - ul. Szubińskiej wraz
z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 C – Trzciniec – Ciele - Kruszyn Krajeński), ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Jednocześnie Zamawiający na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl zamieścił SIWZ dla ww. postępowania. Z powyższych dokumentów powzięliśmy informacje o zapisach dotyczących terminu realizacji zamówienia.
Protestujący nie zgadza się z treścią niniejszych zapisów i wnosi jak powyżej.
 
 
 
 
 
Wskazany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia
do dnia 31.08.2009 roku jest nierealny z uwagi na zakres opracowania podany
w Ogłoszeniu i SIWZ, tj.:
Ø     uzyskanie aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych – minimum
1 miesiąc,
Ø     wykonie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień - minimum 1 miesiąc,
Ø     uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – minimum 3 miesiące,
Ø     uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do 90 dni.
Oceniamy jako niemożliwe do zrealizowania w tym terminie wszystkich zapisów SIWZ
i Ogłoszenia.
Pierwotnie zaproponowany w ogłoszeniu i SIWZ termin uniemożliwia prawidłową realizacje zamówienia i rażąco ogranicza krąg Wykonawców mogących przystąpić
do niniejszego postępowania.
 Realizacja zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie jest możliwa jedynie przez Wykonawcę będącego wcześniej zaangażowanego w realizacje usługi lub posiadającego informację niedostępne innym Wykonawcom.
Postępowanie Zamawiającego w ww. zakresie może doprowadzić do podpisania nieważnej umowy na realizacje przedmiotowego zamówienia, poprzez naruszenie ustawy
w zakresie mającym wpływ na wybór Wykonawcy.
Protestujący posiada interes prawny w złożeniu niniejszego protestu. Uwzględnienie protestu w całości umożliwi złożenie oferty podczas niniejszego postępowania.
Ponieważ protestujący powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu w dniu 16.04.2009 r. – termin publikacji ogłoszenia, tym samym wniesienia protestu w dniu 17.04.2009 r. następuje z zachowaniem ustawowego
7-dniowego terminu (art. 180 ust. 2 ww. ustawy).
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.ZP 341-19/09
O G Ł O S Z E N I E
Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty
14 000 EURO na opracowanie „DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY RONDA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 223 ( ul. Szubińskiej) WRAZ Z POŁĄCZENIEM KOMUNIKACYJNYM DROGI POWIATOWEJ NR 1537 C (Trzciniec- Ciele- Kruszyn Krajeński)”.
Zakres zamówienia obejmuje:
1)projekty budowlane (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)zawierający rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i innych. Projekty budowlane powinien zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 2)projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
3)projekt stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca   1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi,
 4) projekt czasowej organizacji ruchu ( 4 egz),
 5) projekt odwodnienia ( 5 egz),
 6)projekt wycinki drzew i krzewów   ( 5 egz),
 7)projekt budowy oświetlenia ( 5 egz).
 8)kosztorys inwestorski (3 egz.) sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
9)przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 721, z poź. Zm.) w tym projekty podziału nieruchomości.
10)protokoły z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości które podlegają podziałom geodezyjnym,
11)opracowanie operatu wodno- prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg,
12)uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 721, z poź.  zm)          
2.Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w  wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Wymagane jest sporządzenie kompletnych  dokumentacji projektowych oddzielnie dla każdej z ulic.
 
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do dnia 31.08. 2009r.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6.Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
8.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
9.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Jadwiga Tomaszewska i Pan Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30,  telefony bezpośrednie: 52 323 90 62, 52 323-90-64.
10.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11.Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2009r. o godz. 10:00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
13.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
14.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
16. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
17.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 16.04.2009r.poz. 108094.
 
 
 
 
 
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Jankowski SIWZ - rondo na 223 droga wojewódzka- powiatowa-gminna.doc (183kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (16 kwietnia 2009, 15:01:56)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (28 kwietnia 2009, 11:29:24)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1313