zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w miejscowości Ciele z przeznaczeniem na lokale socjalne”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2009-06-23 ZP 341-22/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.05.2009r. na „ Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w Cielu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

 ZP 341- 22/09
                                                   OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowej  modernizacji  i termomodernizacji budynku mieszkalnego w Cielu z przeznaczeniem na lokale socjalne”.
Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej związanej z modernizacją, termomodernizacją i rozbudową budynku mieszkalnego zlokalizowanego na ulicy Kościelnej 6 w miejscowości Ciele z przeznaczeniem na  6 lokali socjalnych [ Dz. U z 2001 roku, Nr 71, poz. 733 Ustawa o ochronie praw lokatorów]. Projekt winien uwzględniać : przebudowę poddasza, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno- kanalizacyjnej, zbiornika na nieczystości płynne, wykonanie ogrzewania, docieplenie oraz  wykonanie pokrycia   dachowego. 
W załączeniu mapka poglądowa z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem postępowania.
Nadmieniam iż budynek ujęty jest w ewidencji konserwatora zabytków,  w związku z czym  dokumentację projektową należy opracować w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jezuicka 2. Niezbędny jest audyt energetyczny budynku sporządzony pod kątem możliwości ubiegania się o środki na termomodernizację.
Zakres zamówienia obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STW i OR, uzyskanie wszystkich uzgodnień oraz  decyzji pozwolenia na budowę.
Sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie i na koszt  Wykonawcy
Zakres zamówienia należy sporządzić w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Należy założyć 10  pobytów projektanta(ów) danej branży w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania. Szczegółowe wytyczne do projektowania ustalone zostaną po wyborze oferty.
Wykonanie odkrywek w zakresie i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Kod CPV:  71-32-00-00-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2009roku.
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
- 40% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej  do siedziby Zamawiającego, oraz złożeniu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,
-60% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji .
Zapłata należności za wykonane i odebrane prace nastąpi w terminie do 21 dni
od dostarczenia do Zamawiającego faktur wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu  objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
g) dokumenty stwierdzające, że osoba/ by które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
h) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 20.11.2009r.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, i Pan Mariusz Stężewski tel. (052)  323-90-90 wew.64, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-64, fax. (052) 323-90-65, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątki w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikien   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2009 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19. Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 07.05.2009r. poz. 137772.
 
 
 
                                                                                          Zastępca Wójta
                                                                                   Krzysztof  Jankowski
 
 
  SIWZ (147kB) word
mapka (1096kB) plik
  odpowiedz na pytania (152kB) word
 
 
 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 07.05.2009r.

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (7 maja 2009, 14:41:42)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (23 czerwca 2009, 14:57:05)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1146