zamówienie na:

Projekt ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo - rowerową.

zamawiający: Wojt Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
                                                                                                       Białe Błota, 2009-07-16
 
 
 
ZP 341-31/09
 
 
 
 
                      OGŁOSZENIE O   UNIEWAŻNIENIU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13.07.2009r. na „ Projekt ulicy Zabytkowej  w Przyłękach wraz  ze ścieżką  pieszo- rowerową” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
 
                                                                                      Zastępca Wójta
 
                                                                               Krzysztof  Jankowski
 
 
 
ZP 341 – 31 / 09


O G Ł O S Z E N I E

Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 323-90-80, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty
14 000 EURO na „Projekt ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo – rowerową”.
 
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie
 
1) Projekty budowlane (6egz.) należy wykonać uwzględniając wymogi art. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.). Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń
i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).
2) Projekty wykonawcze (3 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (3 egz.), Przedmiary robót (2 egz.), sporządzone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3) Kosztorysy inwestorskie (2 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
4) Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu (3 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe organy.
5) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagany)- w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 902 z późn. zm.).
6) Projekty wycinki drzew i krzewów ( jeżeli dotyczy) ( 5 egz.).
7) Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11b
i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227).
8) Operat wodno - prawny i uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika w przypadku zorganizowanego systemu odprowadzania tych wód..
9) Złożenie kpl. dokumentacji i wniosków w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie pozwolenia na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 
Zakres zamówienia określony w pkt. 1 - 8 sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Wymagane jest sporządzenie kompletnych  dokumentacji projektowych oddzielnie dla każdej z ulic.
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

2. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 21 maja 2010 r.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
 
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Jan Czekajewski tel. (052) 323-90-90 wew. 67, tel. bezpośredni (052) 323-90-67; pan Mariusz Stężewski tel. (052)  323-90-90 wew.64, tel. bezpośredni (052) 323-90-64; fax. (052) 323-90-65,
10. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11. Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2009 r. o godz. 10:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
13. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100 %.
18. Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.                                      
23.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 01.07.2009 r. poz. 102639 - 2009.
 
 
                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                         Krzysztof  Jankowski
 
SIWZ - Projekt ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo - rowerową.doc (198kB) word    

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (1 lipca 2009, 09:18:35)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (16 lipca 2009, 09:02:18)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1066