zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 4 listopada 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 – ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Białe Błota, dnia 23.11.2009 r.
 
IR ZP2 341 – 36 / 09
                                                                                 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341 – 36 / 09
w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Cynowej
w miejscowości Białe Błota.
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy Białe Błota, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Cynowej w miejscowości Białe Błota” prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 – ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
UZASADNIENIE
Z uwagi na uzasadnione potrzeby mieszkańców gminy, dotyczące równania dróg, środki zabezpieczone na w/w zadanie zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (długotrwałe opady deszczu), jak również ruch pojazdów ciężkich związany z obsługą przebudowywanego węzła drogowego
w Białych Błotach, lokalne drogi gruntowe uległy znacznej dewastacji. W związku z tym zaistniała konieczność dodatkowego, nieplanowanego wcześniej ich wyrównania. W pierwszej kolejności wyrównywane były drogi, którymi dowożone są codziennie dzieci do szkół.

ZP 341 -  36/09
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(52) 323-90-90, fax.323-90-65, internet: www.bip.bialeblota.pl, e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY CYNOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA”.
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Cynowej
w miejscowości Białe Błota z rur PCV o średnicy Ø 250 mm długości 153 m łączonych na wcisk, rur PCV o średnicy Ø 200 mm długości 76,60 m (w tym 44,0 m przyłączy do wpustów ulicznych). Studzienki na kanale głównym z tworzyw sztucznych Ø 400 mm, jedynie na końcówkach kanałów Ø 1200 mm - żelbetowe. Wpusty uliczne typu D 400/600 (w dwóch wypadkach wpust chodnikowy typu C 250 / 600). Wszystkie studnie rewizyjne winne być przykryte włazami typu ciężkiego klasy D 400. Oznakowania na  podstawie stałej organizacji ruchu, opracowanie organizacji ruchu na czas trwania budowy.
Szczegółowy zakres robót niezbędny do podania ostatecznej ceny netto i brutto za całość zadania objętego niniejszym postępowaniem zawierają dokumentacje  projektowe i SST stanowiące załączniki do SIWZ. Załączone przedmiary uważać należy za materiały pomocnicze.

2. Do zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2009 roku.
Termin rękojmi/gwarancji wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a)      spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c)      złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)      oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
d)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e)      aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f)       wykaz zakresu robót które będą realizowane przez  podwykonawców,
g)      polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h)      wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i)        wykaz osób odpowiedzialnych (dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa,
j)        oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k)      oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l)        dowód wniesienia wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)      pieniądzu,
b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      gwarancjach bankowych,
d)     gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
a)      upłynął termin związania ofertą;
b)      zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a)      który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b)      który został wykluczony z postępowania;
c)      którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ż3 wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzys-tniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
a)      pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,
b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)      gwarancjach bankowych,
d)     gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
            W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być  one wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
 Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
a)      70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b)      30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
a)      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b)      30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
a)      Jan Czekajewski tel. (52) 323-90-90 wew. 67, tel. bezpośredni (52) 323-90-67, fax. (052) 323-90-65,
b)      Bartosz Wiese tel. (52) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni (52) 323-90-62, fax. (052) 323-90-65,
od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2009r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokój Nr 19.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 13.10.2009r. poz. 356710-2009.
 

                                                                                                  Zastępca Wójta
        
                                                                                              Krzysztof Jankowski 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13 października 2009 roku.

SIWZ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cynowej w miejscowości białe Błota.doc (173kB) word
Przedmiar.pdf (758kB) pdf
specyfikacja techniczna.pdf (2706kB) pdf
prokekt budowlant.pdf (3573kB) pdf
rys_biale blota_001.pdf (660kB) pdf
rys_biale blota_002.pdf (205kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (13 października 2009, 11:56:43)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (8 grudnia 2009, 16:38:41)
Zmieniono: dodanie rostrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1036