zamówienie na:

Odbioru odpadów azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-39/2009
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust.1 pkt.7 
Białe Błota, 2009-12-14

ZP 341- 39/09
 
OGŁOSZENIE O   UNIEWAŻNIENIU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.12.2009r. na „ Odbiór odpadów azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota” z uwagi na to, że  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
   
 
                                                                                                     Zastępca Wójta
 
                                                                                                  Krzysztof Jankowski

ZP 341-39/2009         
O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)323-90-90, fax.323-90-80 ,   internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na wykonywanie usługi w zakresie „Odbioru odpadów azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota”  , zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest  odbiór azbestu od mieszkańców  z terenu Gminy Białe Błota w okresie trzech lat , dotyczy odpadów  o kodach:17 06 01*- materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Usługa  obejmuje : opomiarowanie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.
Odbiorowi będzie podlegał azbest zdeponowany na nieruchomościach mieszkańców , o odbiorze którego każdorazowo Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej
 
Kod CPV: 905111000-2 Usługi wywozu odpadów.
 
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i dysponują dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do świadczenia usług objętych zamówieniem,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
 
2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i zaświadczenia:
1)      wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
         ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku    składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi       być złożony przez każdego wykonawcę);
3)   oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone   w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
   4)   oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
5)  oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
  6)  oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu   usług  o  tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia- wymagane przez Zamawiającego wykonanie 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat ( wymagane. 2 listy referencyjne),
  7)    oświadczenie z art. 44 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,
  8)  oświadczenie o akceptowaniu  projektu umowy - Załącznik nr 2  do SIWZ,
  9)  dokument potwierdzający posiadanie  ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej    w    zakresie prowadzonej działalności,
10)  oświadczenie o posiadaniu umowy na odbiór odpadów zawartą z uprawnioną jednostką posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
11)   oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*, wydane w oparciu o obowiązującą ustawę o odpadach,
12)   w przypadku prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest , oświadczenie o posiadaniu wymaganego   zezwolenia na taką działalność wydanego  w oparciu o obowiązującą ustawę o odpadach.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 ,  składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawiony nie wcześniej         niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się żądanych przez Zamawiającego dokumentów  – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
Zapłata należności za wykonanie usługi następować  będzie każdorazowo na podstawie faktur   wystawionych w oparciu o karty przekazania odpadów oraz pokwitowanie dokonania przez firmę odbioru azbestu, podpisane przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości z  której azbest został odebrany.
 
Zapłata należności  w terminie do 21 dni przelewem na konto wskazane przez  Wykonawcę.                                                                       
 
Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Karolina Swoboda tel.(052 323-90-90) wew. 50, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-96 i Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2009 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 30.11.2009r.poz 411462 .


  SIWZ- Odbiór odpadów azbestu z terenu gminy 2009-2012.doc (146kB) word
                                                                                                               
 
 Zastępca Wójta
 
Krzysztof Jankowski
 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 30.11.2009r.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (30 listopada 2009, 11:54:12)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (14 grudnia 2009, 12:19:19)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1100