zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wykonaniem robót budowlanych na ternie ulic w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-02/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
IR ZP 341 – 02 / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62 – 030 Luboń z biurem przy ul. Gdańska 139, 62 – 004 Czerwonak z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 1 777 300,00 zł; 2) 7 831 605,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Rembet Plus Sp. z o.o., ul. Bukowa 27,
87 – 100 Toruń z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 5 143 943,55 zł; 2) 8 216 254,43 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 34,55; 2) 95,32 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: BETPOL S.A., ul. Inwalidów 49, 85 – 749 Bydgoszcz z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 4 397 810,00 zł; 2) 9 197 168,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 40,41; 2) 85,15 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
                                                                          Zastępca Wójta
 
                                                                        Krzysztof Jankowski

ZP 341 – 02 / 10

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert do dnia 19.02.2010 roku do godziny 10.00
Dodanie programu funkcjonalno - użytkowego.


O G Ł O S Z E N I E

Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: inwestycje@bialeblota.pl.
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic, a następnie ich wykonanie .

Zadanie I:

Ulice: Cukiernicza, Chudoby, Czwartaków, Gronowa, Centralna, Chlebowa, Cukrowa

Projekt oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Cukiernicza, Chudoby, Czwartaków, Gronowa, Centralna, Chlebowa, Cukrowa.
Projekt oraz wykonanie nawierzchni ulic i chodników kostki betonowej w ulicach: Chudoby, Cukiernicza, Czwartaków, Gronowa.

Charakterystyka ulic:

Cukiernicza – długość drogi ca 130,0 m
jezdnia o szerokości 5,0 – 6,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 – 1,7 [m]
wjazdy na posesję

Chudoby – długość drogi ca 480,0 m
jezdnia o szerokości 5,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,25 – 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Czwartaków – długość drogi ca 265,0 m
jezdnia o szerokości 4,5 – 5,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 – 1,7 [m]
wjazdy na posesję

Gronowa – długość 234,0 m
jezdnia o szerokości 5,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Urząd Gminy Białe Błota posiada koncepcję programowo – przestrzenną kanalizacji deszczowej, oraz koncepcję projektu drogowego na powyższe ulice.

Centralna – długości drogi ca 300,0 m,
Chlebowa – długość drogi ca 620,0 m,
Cukrowa – długość drogi ca 160,0 m.

Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach, według posiadanej koncepcji programowo – przestrzennej.

Zakres II:

Ulice: Czahary, Popiela, Temidy, Hipiczna, Gontowa, Jantarowa, Hodowlana, Niedzielna, Ludowa, Bezpieczna, Modra, Jutrzenki, Piesza, Barycka, Centralna

Projekt oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Czahary, Popiela, Temidy, Hipiczna, Gontowa, Hodowlana, Niedzielna, Ludowa, Bezpieczna, Modra, Jantarowa, Jutrzenki, Piesza, Centralna, Barycka

Projekt oraz wykonanie nawierzchni ulic i chodników kostką betonową w ulicach: Czahary, Popiela, Temidy, Hipiczna, Gontowa, Jantarowa, Hodowlana, Niedzielna, Ludowa, Centralna, Barycka.

Czahary – długość drogi ca 540,0 m
od ulicy Centralnej do Baryckiej pieszo – jezdnia o szerokości od 4,1 – 4,5 [m]
od ulicy Baryckiej do Jantarowej ulica o szerokości od 5,5 – 6,0 [m]
na ulicy progi zwalniającechodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Popiela – długość drogi ca 180,0 m
ulica o szerokości 6,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Temidy – długość drogi ca 270,0 m
ulica o szerokości 6,0 [m]
na ulicy próg zwalniający
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Hipiczna – długość drogi ca 640,0 m
od ulicy Baryckiej (działka nr 1454) do zakończenia na działce nr 169/2pieszo – jezdnia o szerokości 4,5 [m]na końcu plac do zawracania 6,31 x 10,00 [m]
od ulicy Baryckiej do ulicy Hodowlanej
ulica o szerokości od 4,0 – 6,0 [m]
chodnik
od ulicy Baryckiej (działka nr 1454) do ulicy Jantarowej jednostronny o szerokości 1,5 [m]od Jantarowej do Gontowej dwustronny o szerokości 1,5 [m]od Gontowej do Hodowlanej jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję
progi zwalniające

Gontowa – długość drogi ca 350,0 m
ulica o szerokości 5,5 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Jantarowa – długość drogi ca 630,0 m
ulica o szerokości od 5,0 – 6,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Hodowlana – długość drogi ca 970,0 m
od Centralnej do Orlikaulica o szerokości od 5,0 – 6,0 [m]na ulicy progi zwalniającechodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję
od Orlika do Olchowej
pieszo-jezdnia o szerokości 5,0 [m]
próg zwalniający
wjazdy na posesję

Niedzielna – długość drogi ca 630,0 m
ulica o szerokości 6,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Ludowa – długość drogi ca 450,0 m
ulica o szerokości od 5,0 – 5,5 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Centralna (III etap) – długość drogi ca 74,0 m – na tą ulicę Urząd Gminy Posiada pozwolenie na budowę
ulica o szerokości od 7,5 – 14,5 [m],
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m],
wjazdy na posesję,

Barycka (II etap, od ulicy Sobótki do Centralnej) – długość drogi ca 465,0 m
ulica o szerokości od 4,0 – 6,0 [m]
na ulicy progi zwalniające
chodnik jednostronny o szerokości 1,5 [m]
wjazdy na posesję

Urząd Gminy Białe Błota posiada koncepcję programowo – przestrzenną kanalizacji deszczowej, oraz koncepcję projektu drogowego na powyższe ulice.

Bezpieczna – długość drogi ca 65 m,
Modra – długość drogi ca 325 m,
Jutrzenki – długość drogi ca 168,0 m
Piesza – długość drogi ca 120,0 m

Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach, według posiadanej koncepcji programowo – przestrzennej.

Kolorystyka kostki betonowej:
jezdnia (szary), pieszo – jezdnia (szary), chodnik (szary), wjazdy bramowe (czerwony), miejsca parkingowe (antracytowy), progi zwalniające (czerwone).

Zakres zamówienia obejmuje:
1. projekt budowlany (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zawierający rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i innych. Projekty budowlane powinien zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
2. projekt wykonawczy (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
3. projekt stałej organizacji ruchu (5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi,
4. projekt czasowej organizacji ruchu (4 egz.),
5. projekt kanalizacji deszczowej (5 egz.),
6. projekt wycinki drzew i krzewów (5 egz.) – jeżeli dotyczy,
7. projekt budowy uzupełnienia oświetlenia (5 egz.),
8. projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
9. opracowanie operatu wodno – prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z nawierzchni drogi,
10. wykonanie zaprojektowanych: kanalizacji deszczowych oraz nawierzchni ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

Kod CPV:
45232000 – 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
45233252 – 0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
45233253 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,
45316110 – 9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,
45332300 – 6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
71322000 – 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie plików pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości wraz z oświadczeniem projektanta o kompletności i przydatności dokumentacji do celu jakiemu ma służyć.
Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego,
w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A - 4 na poziomie 0,10 gr. W przypadku formatów większych niż format A - 4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A - 4.

Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia:
· Obowiązujące przepisy prawne, normy.
· Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych i projekty podziału nieruchomości - w zakresie i na koszt Wykonawcy.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 grudnia 2010 roku.


Zamawiający dokona płatności za wykonane zadanie w następujący sposób:
część za dokumentację po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę,następnie miesięcznymi fakturami przejściowymi do wysokości posiadanych środków w budżecie w 2010 roku oraz 2011 roku, reszta fakturą końcową w 2012 roku.

Zapłata należności każdorazowo nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia do Zamawiającego faktury wraz z protokółem zdawczo – odbiorczym, albo z protokołem wykonanych robót, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Podwykonawcy:
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakres zamówienia powierzony podwykonawcom.
Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
a) Mariusz Stężewski tel. (52) 323-90-90 wew. 64, tel. bezpośredni (52) 323-90-64, fax. (052) 323-90-65,
b) Bartosz Wiese tel. (52) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni (52) 323-90-62, fax. (052) 323-90-65,
od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu na konto Zamawiającego,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt ustawy
z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny ofertowej (brutto).

Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
a) 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/poręczeniach, Zamawiający wymaga uwzględnienia, że:
a) 70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 w Sekretariacie pokój nr 24 do dnia 05.02.2010 r. do godziny 10:00.
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania Umowy.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu.
Koperta powinna być zaadresowana: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota i opatrzona napisem oferta „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz
z wykonaniem robót budowlanych na ternie ulic w miejscowości Białe Błota” nie otwierać przed dniem 05.02.2010 r. godz. 10:15.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilno prawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 w dniu 05.02.2010 r. w pokoju nr 19 o godzinie 10:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograni-czonego.

Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 19.01.2010 r. poz. 16200 - 2010


                                                                                       Zastępca Wójta
                                                                                    Krzysztof Jankowski

SIWZ 341 02 10.doc (116kB) word
formularz ofertowy.doc (51kB) word
Zakres I
Zakres II
koncepcja odprowadzenia wod
Koncepcja programowo-przestrzenna
Pytania i odp.doc (30kB) word
Pytania i odp 1.doc (28kB) word
Zmiana terminu.doc (25kB) word
Program_funkcjonalno_użytkowy_ulice_Białe_Błota.pdf (1225kB) pdf
Pytania i odp 2.doc (30kB) word
Pytania i odp 3.doc (32kB) word
Protest.doc (29kB) word
protest_str_1.JPG (821kB) jpg
protest_str_2.JPG (1326kB) jpg
protest_str_3.JPG (477kB) jpg
projekt umowy.doc (95kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (19 stycznia 2010, 18:34:54)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (8 marca 2010, 13:11:20)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2261