zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341–05/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
                                                                                              Białe Błota 2010-02-23
   
ZP 341-05/10
 
OGŁOSZENIE  WYNIKU  PRZETARGU
 
              Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego   na „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ulicy Porzeczkowej w m. Łochowo”.  W wyznaczonym terminie  na składanie ofert tj. do dnia 10.02.2010r.,  do  godz. 12:00  wpłynęło  pięć  ofert.
Na wykonawcę została wybrana Oferta  NR 03 złożona  przez  Zakład Projektowania, nadzorowania i Usług Colsuntingowych „ INZDRÓG” ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz z ceną netto  9 900,00 zł., brutto 12 078,00 zł. i  uzyskał  100 punktów przy kryterium oceny ofert CENA 100%.
 Zestawienie pozostałych  ofert:
Oferta  NR 01 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda z siedzibą Kruszyn 152  z ceną netto 29 000,00zł., brutto 35 380,00 zł. i   uzyskała  34,14 punktów przy kryterium oceny ofert CENA 100%.
 
Oferta  NR 02 złożona przez  Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe „ DROMAX” Michał Baumgart z siedzibą ul. Milczańska 18A/19 61-131 Poznań z ceną netto 41 800,00 zł., brutto 50 996,00zł. i   uzyskała  23,68 punktów przy kryterium oceny ofert CENA 100%.
 
 Oferta  NR 04 złożona  przez  Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese z siedzibą ul. G. Zapolskiej 14/90 85-149 Bydgoszcz z cena netto 33 500,00 zł., brutto 40 870,00 zł. i   uzyskała  29,55 punktów przy kryterium oceny ofert CENA 100%.
 
 
Oferta  NR 05 złożona  przez  „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow z siedzibą ul. Tucholska 7/55 85-165 Bydgoszcz z ceną netto 56 000,00 zł., brutto  68 320,00 zł.
 i   uzyskała  17,68 punktów przy kryterium oceny ofert CENA 100%.
                                                 
                                                                                                         Zastępca Wójta
                                                                                                                   
                                                                                                      Krzysztof Jankowski


O G Ł O S Z E N I E


Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty
14 000 EURO na „OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY  NAWIERZCHNI ULICY PORZECZKOWEJ  W m. ŁOCHOWO”.
Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy chodnika i nawierzchni ulicy Porzeczkowej o długości około 460mb.
Kolorystyka kostki betonowej :jezdnia ( szary), wjazdy betonowe ( czerwony), miejsca parkingowe ( antracytowy), progi zwalniające czerwone.
Nawierzchnię dostosować należy do znajdującego się w ciągu ulicy Porzeczkowej chodnika z kostki betonowej , odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi.
Szczegółowe wytyczne do projektowania zostaną ustalone po podpisaniu umowy.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.Projekt budowlany (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
2.Projekt wykonawczy (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3.Projekty wycinki drzew i krzewów (5 egz.) – jeżeli dotyczy,
4.Projekt budowy uzupełnienia oświetlenia (5 egz.),
5.Projekt stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.
6.Kosztorys inwestorski (3 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
7.Opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni.
 8.Uzyskanie prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej ( jeśli będzie wymagana) oraz  prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
9.Uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej) oraz w przypadku występowania kolizji opracowanie dokumentacji związanej z ich przebudową.
Zakres zamówienia określony w pkt. 1 - 9 sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego,
w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A-4 na poziomie 0,10 gr. W przypadku formatów większych niż format A-4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A-4.
Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia:
·        Obowiązujące przepisy prawne, normy.
·        Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych  - w zakresie WYKONAWCY.
 
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do dnia 31 sierpnia 2010r.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Mariusz Stężewski i Pani Jadwiga Tomaszewska od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30, telefony bezpośrednie: 52 323 90 64, 52 323-90-62.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2010 r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2010 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100 %.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.       
Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu  29.01.2010 r. poz. 26644.
 
                                                                                              Zastępca Wójta
                                                                                                         
                                                                                           Krzysztof Jankowski

SIWZ- Projekt nawierzchni ul. Porzeczkowej w Łochowie.doc (179kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (29 stycznia 2010, 13:12:49)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (24 lutego 2010, 12:38:05)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 944