zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-03/A/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
IR ZP 341 – 03 / A / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: PE – POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Al. Grunwaldzka 417 lok. 107, 80 – 309 Gdańsk z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 48 360,66 zł; 2) 38 196,72 zł; 3) 23 442,62 zł; 4) 21 967,21 zł; 5) 17 377,05 zł; 6) 29 754,10 zł; 7) 17 459,02 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – usługowe „DROMAX”, ul. Milczańska 18 lok. 19, 61 – 131 Poznań została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez: Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, Kruszyn 152, 86 – 014 Sicienko z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 65 100,00 zł; 2) 52 400,00 zł; 3) 41 700,00 zł; 4) 41 700,00 zł; 5) 34 100,00 zł; 6) 46 100,00 zł; 7) 34 100,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 74,29; 2) 72,89; 3) 56,22; 4) 52,68; 5) 50,96; 6) 64,54; 7) 51,20 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez: Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik, ul. H. Sienkiewicza 31, 89 – 200 Szubin z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 110 800,00 zł; 2) 99 000,00 zł; 3) 88 400,00 zł; 4) 89 200,00 zł; 5) 77 700,00 zł; 6) nie złożono 7) 79 200 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 43,65; 2) 38,58; 3) 26,52; 4) 24,63; 5) 22,36; 6) nie złożono 7) 22,04 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez: Ardanuy Ingenieria SA Avda. Europa 34 B 28023 Madryt, Adres do korespondencji: ul. Morelowa 2a, 03 – 192 Warszawa z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 154 631,00 zł; 2) 120 679,00 zł; 3) 74 179,00 zł; 4) 69 381,00 zł; 5) 54 988,00 zł; 6) 94 107,00 zł; 7) 52 405,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 31,27; 2) 31,65; 3) 31,60; 4) 31,66; 5) 31,60; 6) 31,62; 7) 33,32 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 06 złożona przez: Agador s.c. Żarkow Krzysztof Żarkow Elżbieta, ul. Tucholska 7 / 55, 85 – 165 Bydgoszcz z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 75 000,00 zł; 2) 56 000,00 zł; 3) 42 000,00 zł; 4) 38 000,00 zł; 5) 32 000,00 zł; 6) 51 000,00 zł; 7) 30 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 64,48; 2) 68,21; 3) 55,82; 4) 57,81; 5) 54,30; 6) 58,34; 7) 58,20 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez: Trasko Pracownia Projektowa Zygmunt Sobolewski, Aleja Wojska Polskiego 99, 70 – 483 z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 246 000,00 zł; 2) 192 000,00 zł; 3) 119 000,00 zł; 4) 110 000,00 zł; 5) 88 000,00 zł; 6) 151 000,00 zł; 7) 84 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 19,66; 2) 19,89; 3) 19,70; 4) 19,97; 5) 19,75; 6) 19,70; 7) 20,79 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 08 złożona przez: JK Projekt Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60 – 171 Poznań z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 120 000,00 zł; 2) 100 000,00 zł; 3) 90 000,00 zł; 4) 90 000,00 zł; 5) 80 000,00 zł; 6) 110 000,00 zł; 7) 80 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 40,30; 2) 38,20; 3) 26,05; 4) 24,41; 5) 21,72; 6) 27,05; 7) 21,82 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 09 złożona przez: Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG, ul. Kulerskiego 16/41 86 – 300 Grudziądz z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 119 000,00 zł; 2) 89 000,00 zł; 3) 79 000,00 zł; 4) 68 900,00 zł; 5) 48 000,00 zł; 6) 88 000,00 zł; 7) 48 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 40,64; 2) 42,92; 3) 29,67; 4) 31,88; 5) 36,20; 6) 33,81; 7) 36,37 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 10 złożona przez: Pracownię Projektową EMDROG Tomasz Wiese, ul. G. Zapolskiej 14/90, 85 – 149 Bydgoszcz z ceną netto za poszczególne zadania: 1) 70 000,00 zł; 2) 54 000,00 zł; 3) 41 000,00 zł; 4) 40 000,00 zł; 5) 30 000,00 zł; 6) nie złożył; 7) 35 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera w każdym z zadań następującą ilość punktów: 1) 69,09; 2) 70,73; 3) 57,18; 4) 54,92; 5) 57,92; 6) nie złożył; 7) 49,88 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
 
                                                                          Zastępca Wójta
 
                                                                        Krzysztof Jankowski


ZP 341 – 03 / A / 10

O G Ł O S Z E N I E

Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty
14 000 EURO na „Projekt budowy dróg publicznych na terminie Gminy Białe Błota”.
 
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Projekty budowlane (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z późn. zm.).
2. Projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3. Projekty wycinki drzew i krzewów (5 egz.) – jeżeli dotyczy,
4. Protokoły z badania ksiąg wieczystych nieruchomości, które objęto podziałem
w związku z budową drogi.
5. Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c
i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.).
6. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym
w ustawie z dnia10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.).
7. Projekt budowy uzupełnienia oświetlenia (5 egz.),
8. Projekty stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.
9. Kosztorysy inwestorskie (3 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
10. Opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z nawierzchni.
11. Uzyskanie prawomocnych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.
12. Uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej) oraz w przypadku występowania kolizji opracowanie dokumentacji związanej z ich przebudową.
Zakres zamówienia określony w pkt. 1 - 12 sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego,
w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A-4 na poziomie 0,10 gr. W przypadku formatów większych niż format A-4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A-4.
 
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Wymagane jest sporządzenie kompletnych  dokumentacji projektowych oddzielnie dla każdej z ulic.
Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia:
· Obowiązujące przepisy prawne, normy.
· Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych i projekty podziału nieruchomości - w zakresie Wykonującego.

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 15 grudnia 2010r.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
 
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Mariusz Stężewski i Pan Bartosz Wiese od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30, telefony bezpośrednie: 52 323 90 64, 52 323-90-67.
10. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11. Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2010 r. o godz. 12:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2010 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
13. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100 %.
18. Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.                           
23.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 08.02.2010 r. poz. 35340 - 2010.
 
 
                                                                                          Zastępca Wójta
                                                                                       Krzysztof Jankowski

341 03 A 10 SIWZ - Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota.doc (254kB) word
koncepcja odprowadzenia wod
Koncepcja programowo-przestrzenna

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (8 lutego 2010, 14:31:52)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (2 marca 2010, 14:18:49)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1020