zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-08/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota, dnia 08.03.2010 roku
 
IR ZP 341 – 08 / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 04 złożona przez firmę: PROINWEST Usługi Inwestycyjne mgr inż. Henryk Foremski, ul. Czerwony Dwór 18 / 52, 80 – 376 Gdańsk z ceną netto 41 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez: Agador s.c. Żarkow Krzysztof Żarkow Elżbieta, ul. Tucholska 7 / 55, 85 – 165 Bydgoszcz z ceną netto 52 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 78,85 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – usługowe „DROMAX”
ul. Milczańska 18 A lok. 19, 61 – 131 Poznań została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez: Biuro Usługowo Handlowe Adam Chmielewski, Róża 27a, 62 – 400 Słupca z ceną netto 100 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 41,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez: Ardanuy Ingenieria SA, Avda. Europa 34 B 28023 Madryt, Adres do korespondencji: ul. Morelowa 2a, 03 – 192 Warszawa została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 06 złożona przez: Pracownia Projektowa mgr inż. Ewa Milik, ul. H. Sienkiewicza 31, 89 – 200 Szubin z ceną netto 63 500,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 64,57 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez: Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG, ul. Kulerskiego 16 / 41, 86 – 300 Grudziądz z ceną netto 48 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 85,42 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 08 złożona przez: Pracowania Projektowa EMDROG Tomasz Wiese,
ul. G. Zapolskiej 14 / 90, 85 – 149 Bydgoszcz z ceną netto 69 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 59,42 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
 
                                                                          Zastępca Wójta
 
                                                                        Krzysztof Jankowski

ZP 341 – 08 / 10

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 323-90-80, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO na „Projekt budowy dróg publicznych na terminie Gminy Białe Błota”.
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie
A. Projekty budowlane (6egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie
z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z późn. zm.).
B. Projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
C. Projekty wycinki drzew i krzewów (5 egz.).
D. Protokoły z badania ksiąg wieczystych nieruchomości, które objęto podziałem
w związku z budową drogi.
E. Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c
i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) w tym projekty podziału nieruchomości.
F. Protokoły z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości które podlegają podziałom geodezyjnym.
G. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym
w ustawie 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.).
Zakres zamówienia określony w pkt. A - F sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Wymagane jest sporządzenie kompletnych  dokumentacji projektowych oddzielnie dla każdej z ulic.
 
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 15 grudnia 2010r.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
 
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Mariusz Stężewski, Jan Czekajewski  oraz Bartosz Wiese od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30, telefony bezpośrednie: 52 323 90 64, 52 323 90 62, 52 323 90 67.
10. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11. Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2010 r. o godz. 10:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2010r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
13. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100 %.
18. Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.                           
23.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 08.02.2010 r. poz. 35452-2010.
                                                                                                

                                                                                                  Zastępca Wójta
                                                                                               Krzysztof Jankowski

SIWZ - Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.doc (214kB) word
rozana.JPG (653kB) jpg
lowiecka.JPG (334kB) jpg
storczykowa.JPG (775kB) jpg
ogrodowa.JPG (284kB) jpg
szpakowa.JPG (431kB) jpg
Pytania i odp.doc (27kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (8 lutego 2010, 15:13:11)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (8 marca 2010, 13:12:52)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1080