zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 10 /
wartość: do 193.000 EURO
termin składania ofert: 12 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 17.03.2010 roku
IR ZP2 341 – 10 / 10
 

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
 

Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota” z uwagi na to, że nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
 
                                                                               Zastępca Wójta
                                                                             Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota.
 
Numer ogłoszenia: 59296 – 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 roku
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
TELEFON (52) 323 – 90 – 90 wew. 62; bezpośredni (52) 323 – 90 – 62
FAX (52) 323 – 90 – 65
e-mail: inwestycje@bialeblota.pl

internet: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota
ilość punktów (opraw) – 955 – własności Urzędu Gminy Białe Błota;ilość punktów (opraw) – 1 087 – własności ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
W celu konserwacji oświetlenia ulicznego należącego do firmy ENEA S.A. z siedzibą
w Poznaniu należy uzyskać pisemną zgodę dołączoną do oferty.
RAZEM PUNKTÓW ŚWIETLNYCH: 2 042
SŁUPY STALOWE I BETONOWE
Zamówienie obejmuje:
1. Przeglądy całego oświetlenia min 2 razy w tygodniu,
2. Naprawy bieżące, naprawy po aktach wandalizmu oraz po kolizjach drogowych,
3. Czas przystąpienia do usuwania awarii to maksymalnie 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego,
4. Usunięcie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni,
5. Przedstawienie comiesięcznego wykazu robót z podaniem roboczogodzin i maszyno-godzin oraz użytego materiału wraz z cenami.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia; b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: - zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę, polegającą na konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującego min. 1000 lamp, potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą potwierdzać wymagany rodzaj prac, wymaganą minimalną ilość lamp, termin i miejsce realizacji; c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - dysponują co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: podnośnik koszowy (niski) - 1 szt., samochód dostawczy - 1 szt., - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E); - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D); - dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wykonawcze do 1 kV d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów).
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.1. Zamawiający żąda: 1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Ponadto zamawiający prosi o aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; II.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Koncesji, zezwolenia lub licencji; 2.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3.Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3); 4.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3, wykonawca kazał narzędzia, wyposażenia zakładu, urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5) 5.Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4); 6.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5) 7.Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6) ; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817 z 2009r.).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena:
• 1 - Cena – 100 %
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba Zamawiającego:
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.03.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego:
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, w pokoju 24, do dnia 12.03.2010 r., do godz. 10:00
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
                                                                                     Zatwierdzam:
                                                                        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota              
                                                                    
                                                                                  Krzysztof Jankowski
ZP 341 10 10.doc (252kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (4 marca 2010, 10:40:13)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (17 marca 2010, 11:26:52)
Zmieniono: dodanie unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954