zamówienie na:

Białe Błota: Transport drogowy usług przewozowych osób i bagażu na linii komunikacyjnej na trasie: Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa Numer ogłoszenia: 60401 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-17/2010
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota 2010-03-30
ZP 341- 17/10

OGŁOSZENIE  WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z Art.92 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że  w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj.  do dnia  29.03.2010r. godz. 12:00 na przetarg nieograniczony dot. „Transportu drogowego usług przewozowych osób i bagażu na linii komunikacyjnej na trasie: Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa” wpłynęła jedna oferta.
Oferta Nr 01 złożona przez  „MOBILIS” Spółka z o.o. z siedzibą Mościcska 4A, 05-080 Izabelin, z ceną  za jedną wozogodzinę netto 60,00zł. , brutto 64,20zł
Oferta spełnia wszystkie  wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ w związku z czym została wybrana na wykonawcę usługi.
 
                                                                                          Zastępca Wójta
                                                                                        Krzysztof Jankowski


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
S
EKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport drogowy usług przewozowych osób i bagażu na linii komunikacyjnej na trasie: Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: Transportu drogowego usług przewozowych osób i bagażu na linii komunikacyjnej na trasie: Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa 1.1.Szczegółowe rozkłady jazdy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Przewoźnika rozkładu jazdy po konsultacjach z pasażerami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 1.2.Usługa ma być świadczona pojazdami przystosowanymi do przewozu osób i dopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim, które spełniają dodatkowo następujące warunki: a) minimalna ilość miejsc - 16 z co najmniej jednymi otwieranymi drzwiami, b) autobusy muszą posiadać tablicę z przodu pojazdu z numerem linii, c) na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi autobusy winny być sprawne technicznie oraz muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i być przystosowane do wykonywania usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej/gminnej. 1.3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i regularny, gwarantujący pasażerom dojazd w wyznaczonym przez rozkład jazdy czasie. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podstawienia zastępczego pojazdu. Pojazd zastępczy może być wykorzystywany przez Wykonawcę do świadczenia usługi tylko na czas niezbędny, związany z usunięciem awarii pojazdu zasadniczego. 1.4.Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w czystości (wewnątrz pojazdu i na zewnątrz). 1.5.Wynagrodzenie Wykonawcy będą stanowić będzie należność za przepracowane wozogodziny. 1.6. Pojazdy Wykonawcy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach na trasie przejazdu. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z przystanków i zatok autobusowych będących w jego gestii. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach obciąża Zamawiającego. 1.7. W razie konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego Wykonawcy (art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp) z tytułu zwiększenia ilości wykonywanych kursów, zlecenie usługi nastąpi w/g cen i zasad odpowiadających zamówieniu podstawowemu. Według tych samych zasad będą rozliczane kursy, które zostaną wycofane z rozkładu. 1.8. Usługę przewozu osób Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 - ze zmianami/. - ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 - ze zmianami/. - ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - ze zmianami/. - ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe /Dz. U. z 2000 r. , Nr 50, poz. 601 ze zmianami/. - ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zmianami/ Zestawienie ilości zleconych do wykonania wozogodzin z podziałem na typy dni (powszedni i wolny) oraz obowiązujący Przewoźnika rozkład jazdy. Plan czasu pracy Marzec 2010 r. 29.03.2010 r. - 31.03.2010 r. 3 dni x 10 wozogodzin = 30 wozogodzin, Kwiecień 2010 r. 01.04.2010 r. - 30.04.2010 r. 30 dnia x 10 wozogodzin = 300 wozogodzin, Maj 2010 r. 01.05.2010 r. - 31.05.2010 r. 31 dni x 10 wozogodzin = 310 wozogodzin, Czerwiec 2010 r. 01.06.2010 r. - 30.04.2010 r. 30 dni x 10 wozogodzin = 300 wozogodzin 940 wozogodzin x ......... zł netto = ....................... zł netto, ............................. zł x ................... (VAT) = ............................. zł brutto. Trasa przebiegu (wraz z przystankami): Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa Kruszyn Krajeński Łąkowa - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Białe Błota Restauracja Rozkład jazdy Odjazdy z przystanku Białe Błota Restauracja: Dni powszednie: 7.00, 7.15, 7.38, 7.57, 8.30, 9.08, 10.06, 11.04, 12.02, 13.02, 13.33, 14.05, 14.26, 14.47, 15.09 Dni wolne: 7.00, 8.10, 9.20, 10.50, 12.00, 13.20, 14.30, 15.10 Odjazdy z przystanku Kruszyn Krajeński Łąkowa: Dni powszednie: 7.10, 7.26, 7.47, 8.09, 8.41, 9.20, 10.17, 11.15, 12.13, 13.11, 13.41, 14.11, 14.33, 14.54, 15.16 Dni wolne: 7.05, 8.15, 9.30, 11.00, 12.10, 13.30, 14.40, 15.16..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00.100), w terminie do dnia 29.03.2010r . do godz. 12.00 . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - ZP- 341- 17-10 Przetarg na usługi w zakresie Transportu drogowego usług przewozowych osób i bagażu na linii komunikacyjnej na trasie: Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa 5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonywał co najmniej 2 usługi objęte zamówieniem. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 2.Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje pojazdami i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.
I

II.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2) W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 ( I piętro Sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przewóz osób SIWZ (147kB) word
sprostowanie do przetargu.doc (188kB) word

metryczka


Opublikował: Mieszko Siemiński (19 marca 2010, 08:30:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (30 marca 2010, 16:22:40)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137