zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo - ceglanego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-18/10
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 2 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo ­­– ceglanego” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: „REN ­– TRANS” Renata Jóźwicka, ul. Budowlana 2, 85 – 874 Bydgoszcz z ceną netto za zakup tony kruszywa 20,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp.
z o.o., ul. Smoleńska 41, 85 – 871 Bydgoszcz z ceną netto za zakup tony kruszywa    23,40 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,47 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez: Technika Serwis Dominik Buzała, Łabiszyn – Wieś 60b, 89 – 210 Łabiszyn z ceną netto za zakup tony kruszywa 30,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 66,67 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

OGŁOSZENIE

Białe Błota: Zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo - ceglanego
Numer ogłoszenia: 84318 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo - ceglanego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo-ceglanego o granulacji 0-30 mm (z maksymalnym udziałem kruszywa o granulacji 0-20 mm w wysokości 30%). W roku 2009 Zamawiający zakupił ok. 1800 ton kruszywa różnej granulacji. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczone ilości materiału oraz koszty wskaźnikowe za jedną tonę podane w ofercie wybranego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy. Zamówienie będzie udzielone w celu bieżącego uzupełniania ubytków nawierzchni dróg gminnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek ten będzie spełniony poprzez posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek musi spełnić każdy z Wykonawców. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony poprzez dysponowanie niezbędnymi środkami transportu drogowego do wykonania zamówienia, tj.: - co najmniej 1 środek transportu drogowego o ładowności powyżej 20 ton - co najmniej 1 środek transportu drogowego o ładowności do 20 ton - co najmniej 1 środek transportu drogowego z bocznym wywrotem W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić łącznie. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencjęwykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobamiwykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
siwz.doc (186kB) word
Pytania i odpowiedzi.doc (27kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (24 marca 2010, 14:48:22)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (16 kwietnia 2010, 13:35:56)
Zmieniono: Dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 781