zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-15/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: Art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 27.04.2010 roku
 
IR ZP 341 – 15 / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „Budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę:  P.P.U.H. Stanisław Stachowicz, ul. Trzemeszeńska 7,
62 – 200 Gniezno z ceną netto 136 916,51 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGAPOL S.A., ul. Jasiniecka 6, 85 – 761 Bydgoszcz z ceną netto 180 019,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 76,06 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez: WORK – TECH s.c. M. Chełkowski, M. Osiński, ul. Przemysłowa 23, 86 – 200 Chełmno z ceną netto 199 096,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 68,77 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez: Firma INEL Zdzisław Osiński, Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1 – 2, 86 – 134 Dragacz z ceną netto 170 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 80,54 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunika-cyjnych Wizner – Zieliński s.c., 86–017 Wierzchucin Królewski 79 została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 06 złożona przez: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa; Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz z ceną netto 142 282,59 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 96,23 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „ELEKTROINSTAL” s.c. Paweł Bujewski, Marcin Bujewski, ul. Cynowa 11, 86 – 005 Białe Błota została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 08 złożona przez: Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzelecki, ul. Rzeszowska 3, 85 – 373 Bydgoszcz z ceną netto 215 200,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 63,62 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 09 złożona przez: HERING Zakład Elektrotechniczny Ryszard Hering, ul. Tłoczna 4/2, 87 – 100 Toruń z ceną netto 218 370,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 62,70 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 10 złożona przez: Margot – Engineering Sp. J. Lisi Ogon, ul. Toruńska 16, 86 – 065 Łochowo z ceną netto 139 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,50 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

                                                                                              Zastępca Wójta
 
                                                                                            Krzysztof Jankowski

OGŁOSZENIE

Białe Błota: Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błot
Numer ogłoszenia: 85776 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błot.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego oświetlenia w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota na podstawie posiadanej dokumentacji w następujących ulicach: Olszynowa, Porzeczkowa, Wycieczkowa, Wiśniowa, Leśna, Czereśniowa, Gościnna, Kwiatowa, Wiosenna, Letniskowa-Bukowa, Loferskiego - Leśniewicza, Leszczynowa, Bartnicza, Dębowa, Szosa Bydgoska Opis przedmiotu zamówienia: Dane elektroenergetyczne: - napięcie sieci zasilającej 400/230V, - linie oświetlenia ulicznego - kablowe, - ochrona dodatkowa od porażenia prądem elektrycznym - szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C. Zasilanie oświetlenia: Zgodnie z warunkami przyłączenia z Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz zasilanie projektowanego oświetlenia odcinków ulic będzie sie odbywało: - ul. Olszynowa z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/4 przy ul. Olszynowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 1 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Olszynowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Porzeczkowa z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/5/82 przy ul. Porzeczkowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 1 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Modrzewiowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Wycieczkowa z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/2 przy ul. Wycieczkowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 1 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Wycieczkowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Wiśniowa z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2/2 przy ul. Wiśniowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 2 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Wycieczkowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Leśna z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2/4 przy ul. Czereśniowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 2 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Kalinowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Czereśniowa z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/2 przy ul. Czereśniowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 2 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Czereśniowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Gościnna z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2/16/2 przy ul. Gościnnej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 2 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Bluszczowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Kwiatowa z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2/9 przy ul. Kwiatowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 2 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Bluszczowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Wiosenna z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/12 przy ul. Dębowej zasilanego kablem typu YAKY4×252 obw. nr 1 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Modrzewiowa (własność U.G. Białe Błota) - ul. Letniskowa-Bukowa z projektowanej szafki oświetlenia ulic SOU Letniskowa wł. U.G. Białe Błota zasilanej z istniejącego złącza kablowego ZK-1b przy granicy dz. nr 986-988 ul. Letniskowa - ul. Loferskiego - Leśniewicza z projektowanej szafki oświetlenia ulic SOU Kaczmarka wł. U.G. Białe Błota zasilanej z istniejącego złącza kablowego ZK-1b przy granicy dz. nr 247/6-7 ul. Loferskiego - ul. Leszczynowa z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Leszczynowa wł. Enea Operator zabudowanej na istniejącym słupie linii napowietrznej nn-0,4kV przy ulicy Leszczynowej - ul. Bartnicza z projektowanej szafki oświetlenia ulic SOU Bartnicza wł. U.G. Białe Błota zasilanej z istniejącego złącza kablowego ZK-3a przy granicy dz. nr 679-681 ul. Bartnicza - ul. Dębowa doświetlenie boiska przy ul. Dębowej zaprojektowano z wykorzystaniem istniejących 4 słupów oświetleniowych WZ-9 tzn. wymiany istniejących wysięgników na 2-wu ramienne i zabudowanie dodatkowych opraw oświetleniowych (zasilane z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Modrzewiowa wł. U.G. Białe Błota ) - ul. Szosa Bydgoska z istniejącego obwodu oświetleniowego nr 1 z istniejącej szafki oświetlenia ulic SOU Bluszczowa (własność U.G. Białe Błota). Pomiędzy istniejącym słupem oświetleniowym nr 1/23 - 1/24 zabudować projektowany słup oświetleniowy z wykonaniem wplotu w istniejący kabel oświetleniowy Oświetlenie ulic: Oświetlenie ulic zaprojektowano: - szafka oświetleniowa typu SzOu 60/2 obudowę szafki stanowi skrzynka dwudzielna na fundamencie prefabrykowanym z osobnymi drzwiami dla odbiorcy - cześć sterownicza i rozdzielcza z zabezpieczeniami dla Enea Operator - cześć pomiarowa Sterowanie szafki zaprojektowano sygnałem radiowym STEREN za pomocą przekaźnika RSM zabudowanego w części odbiorcy szafki oświetleniowej. - kabel zasilający SOU typu YAKY4×352, - kabel oświetleniowy obwodowy typu YAKY4×252, - słupy oświetleniowe typu MABO 08/60/3, - słupy oświetleniowe metalowe h=7,0m prod. Elektromontaż Rzeszów, - słupy oświetleniowe żelbetowe typu WZ-9, - oprawy oświetleniowe typu SL100-150-250 RM z red. mocy, - źródło światła SON-T 70-100-150W, - wysięgnik jednoramienny do opraw oświetleniowych, - wysięgnik 2-wu ramienny 180 stopni do opraw oświetleniowych, - wysięgnik 2-wu ramienny 90 stopni do opraw oświetleniowych, - rura ochronna Arota DVR 75..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 09.04.2010 r. do godz. 12:00 . 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - ZP 341 - 15 / 10 Przetarg na Budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ww ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 ww ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 150 000 zł (brutto), każda. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie zg. z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126; zm.) przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1KV w zakresie prac elektromontażowych. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
                
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.doc (344kB) word
Dokumentacja

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (25 marca 2010, 13:54:55)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (27 kwietnia 2010, 15:14:52)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1503