zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-13/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: Białe Błota 2010-05-17 ZP 341- 13/10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z Art.92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 29.04.2010r. godz. 12:00 na przetarg nieograniczony dot. „Budowy nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka ” wpłynęło siedem ofert. Na Wykonawcę robót została wybrana Oferta Nr 07 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK siedzibą 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45, z ceną netto 1 799 138,62 zł. , brutto 2 194 949,12zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Oferta Nr 01 złożona przez BET-BUD Zakład Usługowo- Produkcyjny z siedzibą ul. Jana Kazimierza Wielkiego 18 87-720 Ciechocinek, z ceną netto 2 239 326,37 zł. brutto 2 731 978,17 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 80,34 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 02 złożona przez KONSORCJUM z LIDEREM POL-DRÓG Toruń Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Ceramiczna 6e i PARTNEREM POL-DRÓG PIŁA Spółka z o.o. z siedzibą 64-920 Piła ul. Wawelska 106, z ceną netto 2 201 155,13 zł. brutto 2 685 409,26 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 81,74 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 03 złożona przez BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-749 Bydgoszcz ul. Inwalidów 49 z ceną netto 1 918 844,48zł. brutto 2 340 990,27 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 93,76 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 04 złożona przez PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz, z ceną netto 1 970 870,56zł. brutto 2 404462,08 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 91,29 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 05 złożona przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz, z ceną netto 2 532 990,77zł. brutto 3 090 248,74 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 71,03 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 06 złożona przez KONSORCJUM z LIDEREM Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe AFFABRE Spółka z o.o. z siedzibą ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz i PARTNEREM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Spółka z o.o. z siedzibą ul. Piwnika Ponurego1E 85-791 Bydgoszcz, z ceną netto 2 092 373,37zł. brutto 2 552 695,51zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 85,99 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 17.05.2010r. 
Białe Błota: Budowa nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka


Dodanie podzielonych przedmiarów


Numer ogłoszenia: 102654 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z: budową nawierzchni ulic o łącznej długości ca 1600 mb, z chodnikiem jednostronnym i wjazdami na posesje z kostki brukowej betonowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia telefonicznego TP S.A. oraz NETI S.A. kolidującego z projektem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla wszystkich branż, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ . Wykonawca zobowiązany jest do: 1)realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2)wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3)po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4)usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
· Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.20.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 55 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00.100), w terminie do dnia 29.04.2010r . do godz. 12.00 . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4.Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - ZP- 341- 13 Przetarg na Budowę nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka 5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulic o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości min. 500 mb lub o min. pow. 2 500m² każda, przy czym co najmniej 1 robota powinna obejmować wszystkie branże będące przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: a)drogowej - kierownik budowy, b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - kierownik robót, należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji 2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2) W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 3) W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 ( I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
siwz Bocianowo i Biedronku w Zielonce.doc (315kB) word
Projekt zagospodarowania
Część drogowa
Teletechnika
Sanitarna
Elektryczna
Zieleń
Odpowiedź na zapytanie.doc (188kB) word
dokumenty.zip (903kB) zip

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (13 kwietnia 2010, 16:01:45)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (17 maja 2010, 15:19:54)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1752