zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-1A/2010
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 31 maja 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
                                                                                                   Białe Błota, 2010-06-02
   
ZP 341-01-A/10
   
OGŁOSZENIE O   UNIEWAŻNIENIU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31.05.2010r. na „ Wykonywanie usługi przewozowej środkami transportu zbiorowego” z uwagi na to, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                      Zastępca Wójta
 
                                                                                                  Krzysztof Jankowski

OGŁOSZENIE

ZP 341-1A/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu  zbiorowego
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO
 
1.Zamawiający:
Gmina Białe Błota z siedzibą
Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, www.bip.bialeblota.pl
2.Prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. (52) 323-90-62, 64, fax. (52) 323-90-65
e-mail inwestycje@bialeblota.pl
Godziny pracy : poniedziałki, środy i czwartki  od 8:00 do 16:00, wtorki od 8:00 do 17:00,  piątki od 8:00 do 14:30.
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.
3.Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ lub Specyfikacją i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4.O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ.
5.Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 
2. Opis   przedmiotu   zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  od dnia 01.11.2010r. do dnia  31.10.2015r.w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na             trasach:
3.1. Linia„A” :
Trasa przejazdu: ( Łochowo- Drzewce-) Murowaniec- Lipniki- Biale Błota- Bydgoszcz, Błonie Bydgoszcz, Plac Poznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
           
3.2. Linia „B”:
Trasa przejazdu: Lipniki- Białe Błota – Bydgoszcz, Błonie – Bydgoszcz, Plac Poznański – Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
                                              
3.3. Linia „C”                       
Trasa przejazdu: Łochowice- Łochowo- Lisi Ogon- Bydgoszcz, ul. Nakielska
Bydgoszcz Rondo Jagiellonów,
                       
3.4. Linia „D”
Trasa przejazdu: ( Przyłęki- Zielonka) Ciele Osiedle- Ciele- Białe Błota- Bydgoszcz, Błonie- Bydgoszcz Plac Poznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
 
3.5 Linia „E”
Trasa przejazdu: Przyłęki- Zielonka-Trzciniec- Bydgoszcz, Błonie – Bydgoszcz, Plac  Poznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów.

3.6. Szczegółowe rozkłady jazdy (trasy przejazdu i godziny odjazdów
z przystanków początkowych) zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  przez Przewoźnika rozkładu jazdy po konsultacjach z pasażerami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być dokonywane częściej jak co 3 miesiące.
3.7.Usługa ma być świadczona autobusami  nie starszymi niż dwuletnie, przystosowanymi
do przewozu osób i dopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim, które     spełniają dodatkowo następujące warunki: 
a) minimalna ilość miejsc – 90 z trzema drzwiami otwieranymi automatycznie           przez kierowcę, w tym drzwi środkowe umożliwiające wprowadzenie do autobusu wózków- dziecięcych i osób niepełnosprawnych,
b) autobusy muszą posiadać tablice:
- z przodu pojazdu, zewnętrzna z numerem linii i nazwą przystanku docelowego,
- z tyłu pojazdu, zewnętrzna z numerem linii,
- boczna, zewnętrzna z numerem linii i nazwą przystanku docelowego,
c) na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi autobusy winny być sprawne technicznie oraz muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i być przystosowane do wykonywania usług przewozowych w komunikacji miejskiej,
d) autobusy z logo Gminy Białe Błota.
3.8. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i regularny, gwarantujący pasażerom dojazd w wyznaczonym przez rozkład jazdy czasie.

W przypadku wystąpienia awarii wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podstawienia zastępczego pojazdu.
Pojazd zastępczy może być wykorzystywany przez Wykonawcę do świadczenia usługi tylko na czas niezbędny, związany z usunięciem awarii pojazdu zasadniczego.
3.9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nadmiernego przepełnienia autobusów w godzinach szczytu) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przewozu autobusem odpowiednio większym.

3.10.  W przypadkach, w których potrzeby przewozowe nie wymagają świadczenia usługi autobusem określonym w pkt. 3.7. (poza godzinami szczytu, gdzie obciążenie pojazdu nie przekracza 30 osób) Wykonawca może świadczyć usługę autobusami o pojemności nie mniejszej niż 50 osób.
Jako pojazd typu „BUS” należy rozumieć autobus z fabrycznie zamontowanymi siedzeniami (minimum 19 miejsc) i fabrycznie zainstalowanymi jednymi drzwiami automatycznie otwieranymi.
3.11.Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w czystości (wewnątrz pojazdu i na zewnątrz).
3.12.Wynagrodzenie Wykonawcy będą stanowić wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłata ze strony Zamawiającego do każdego faktycznie wykonanego wozokilometra.
Za przewóz osób Wykonawca będzie pobierał od pasażerów opłatę z tytułu sprzedaży
biletów. Sprzedaż biletów nie może powodować opóźnień w ustalonym rozkładzie jazdy. Bilety miesięczne mogą być sprzedawane w wyznaczonym punkcie  lub przez kierowców na przystankach początkowych. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia min. 2 punktów do ciągłej sprzedaży biletów miesięcznych.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uprawnień do    ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w oparciu         o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz uchwały Rady Gminy Białe Błota. Wykaz ulg gminnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.     Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach, natomiast dopłat do przewozów z tytułu stosowania ulg gminnych nie przewiduje się.
Wykaz maksymalnych cen biletów na lata 2010 do 2015 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca będzie mógł podwyższyć ceny biletów na lata kolejne po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego.
3.13.Pojazdy Wykonawcy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach na trasie przejazdu.
3.13.1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z przystanków i zatok autobusowych będących w jego gestii.
3.13.2. Wykonawca uzyska zgodę właściwego terytorialnie zarządcy przystanków będących poza granicami gm. Białe Błota na ich udostępnienie oraz pokryje koszty związane z ich udostępnieniem.
3.13.3. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach zlokalizowanych na terenie gm. Białe Błota obciąża Zamawiającego.
3.14.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganego przepisami prawa zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób na wykazanych trasach.
Zezwolenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany    jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie jednego miesiąca od zawarcia    umowy, pod rygorem rozwiązania umowy i zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł.
3.15. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin określający zasady przewozów pasażerskich, ustalania cen biletów jednorazowych i miesięcznych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu regulamin,
o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz wywiesić go w pojeździe , którym usługa będzie świadczona, w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00 zł.
3.16. W razie konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego Wykonawcy (art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp) z tytułu zwiększenia ilości wykonywanych kursów, zlecenie usługi nastąpi w.g cen i zasad odpowiadających zamówieniu podstawowemu. Według tych samych zasad będą rozliczane kursy, które  zostaną wycofane z rozkładu.
3.17. Usługę przewozu osób Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 – ze zmianami/.
- ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 – ze zmianami/.
- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655 – ze zmianami/.
- ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe /Dz. U. z 2000 r. , Nr 50, poz. 601 ze zmianami/.
- ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz.  1440 ze zmianami/
                       
1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 83 000,00 zł. (słownie: osiemdziesięciu trzech tysięcy złotych 00/100 , w terminie do dnia 31.05.2010r. do godz. 12:00 .
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota  w Banku Spółdzielczym Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM ZP- 341- 01-A/10 Przetarg  „Wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu  zbiorowego”
5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach,   określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.
 Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot  wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania.
7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( jeżeli jest wymagane),
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Pani  Jadwiga Tomaszewska - tel. (52) 323-90-62 i Pan Mariusz Stężewski – tel. ( 52) 323-90-64, fax. (52) 323-90-65.
1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 ( I piętro Sekretariat), nie później niż do dnia 31.05.2010r. do godz. 12:00. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wyżej wskazany adres.
 
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
 
I.  Cena  za jeden  wozokilometr - waga kryterium 98%.
II. Wiek pojazdów                       - waga kryterium   2% 
                                              
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzorów;
Cena najniższej oferty : Cena badanej oferty x 98% = ilość uzyskanych punktów
 
Ocena z uwagi na wiek pojazdów;
  - za wszystkie pojazdy nowe             - 10 pkt
  - za wszystkie pojazdy jednoroczne  -   5 pkt
  - za wszystkie pojazdy dwuletnie      -   2 pkt
Ilość punktów determinuje wiek najstarszego pojazdu w taborze.
 
Ilość punktów przyznanych  x 2%  = ilość uzyskanych punktów
 
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, powstałą ze zsumowania punktów za zaoferowaną cenę oraz wiek autobusów.
 
Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Wspólnot Europejskich w dniu 09.04.2010r. Nr 2010-044581.
                                                                                                      Zastępca Wójta
 
                                                                                                  Krzysztof Jankowski

Przetarg na komunikacje na terenie Gminy-II.doc (2005kB) word
Pytania i odpowiedzi do przetargu na komunikację.doc (28kB) word
Odpowiedź na zapytanie.doc (197kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (14 kwietnia 2010, 09:22:09)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (7 czerwca 2010, 13:56:26)
Zmieniono: poprawa czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2079