zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341- 01-B/10
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, 2010-09-08
ZP 341-01/B/10

OGŁOSZENIE O   UNIEWAŻNIENIU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.08.2010r. na „Wykonywanie usługi przewozowej środkami transportu zbiorowego” z uwagi na to, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                        Zastępca Wójta

                                                                                      Krzysztof Jankowski


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176537-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Białe Błota: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2010/S 117-176537

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Białe BłotaUrząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7Do wiadomości: Jadwiga Tomaszewska, Mariusz Stężewski86-005 Białe BłotaPOLSKATel. +48 523239090-62/64E-mail: inwestycje@bialeblota.plFaks +48 5232390-65
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.bialeblota
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnegooraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktukontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 26
Główne miejsce świadczenia usług Linia A.
Trasa przejazdu: ( Łochowo- Drzewce-) Murowaniec- Lipniki- Biale Błota- Bydgoszcz, Błonie Bydgoszcz, PlacPoznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
. Linia C.
Trasa przejazdu: Łochowice- Łochowo- Lisi Ogon- Bydgoszcz, ul. Nakielska.
Bydgoszcz Rondo Jagiellonów,

Linia D.
Trasa przejazdu: ( Przyłęki- Zielonka) Ciele Osiedle- Ciele- Białe Błota- Bydgoszcz, Błonie- Bydgoszcz PlacPoznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
Kod NUTS PL613
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na liniach: C i ” , od dnia 01.12.2010r. do dnia 01.12.2015r. nalinii A od dnia 01.02.2011r. do dnia 01.12.2015r. w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osóbw ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasach:
Linia A.
Trasa przejazdu: ( Łochowo- Drzewce-) Murowaniec- Lipniki- Biale Błota- Bydgoszcz, Błonie Bydgoszcz, PlacPoznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
Linia C.
Trasa przejazdu: Łochowice- Łochowo- Lisi Ogon- Bydgoszcz, ul. Nakielska Bydgoszcz Rondo Jagiellonów,
Linia D.
Trasa przejazdu: ( Przyłęki- Zielonka) Ciele Osiedle- Ciele- Białe Błota- Bydgoszcz, Błonie- Bydgoszcz PlacPoznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
. Szczegółowe rozkłady jazdy (trasy przejazdu i godziny odjazdów z przystanków początkowych) zawierazałącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Przewoźnika rozkładujazdy po konsultacjach z pasażerami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być dokonywane częściej jak co 3 miesiące.
3.5.Usługa ma być świadczona autobusami nie starszymi niż dwuletnie, przystosowanymi do przewozu osób idopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim, które spełniają dodatkowo następujące warunki:
a) minimalna ilość miejsc – 90 z trzema drzwiami otwieranymi automatycznie przez kierowcę, w tym drzwiśrodkowe umożliwiające wprowadzenie do autobusu wózków- dziecięcych i osób niepełnosprawnych ( autobusyniskopodłogowe),
b) tablice kierunkowe w autobusach powinny spełniać wymogi określone w § 21 Rozporządzeniu MinistraInfrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnegowyposażenia Dz. U. Nr 32 poz.262.
c) na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi autobusy winny być sprawne technicznie oraz muszą spełniaćwymogi bezpieczeństwa i być przystosowane do wykonywania usług przewozowych w komunikacji miejskiej,
d) autobusy z logo Gminy Białe Błota.
3.6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i regularny, gwarantujący pasażeromdojazd w wyznaczonym przez rozkład jazdy czasie. W przypadku wystąpienia awarii wykonawca zobowiązanyjest do natychmiastowego podstawienia zastępczego pojazdu.
Pojazd zastępczy może być wykorzystywany przez Wykonawcę do świadczenia usługi tylko na czas niezbędny,związany z usunięciem awarii pojazdu zasadniczego.
3.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nadmiernego przepełnienia autobusów w godzinach szczytu)Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przewozu autobusem odpowiednio większym.
3.8.W przypadkach, w których potrzeby przewozowe nie wymagają świadczenia usługi autobusem określonymw pkt. 3.7. (poza godzinami szczytu, gdzie obciążenie pojazdu nie przekracza 30 osób) Wykonawca możeświadczyć usługę autobusami o pojemności nie mniejszej niż 50 osób.

Jako pojazd typu „BUS” należy rozumieć autobus z fabrycznie zamontowanymi siedzeniami ( minimum 19miejsc) i fabrycznie zainstalowanymi jednymi drzwiami automatycznie otwieranymi.
3.9.Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w czystości(wewnątrz pojazdu i na zewnątrz).
3.10.Wynagrodzenie Wykonawcy będą stanowić wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłata ze stronyZamawiającego do każdego faktycznie wykonanego wozokilometra.
Za przewóz osób Wykonawca będzie pobierał od pasażerów opłatę z tytułu sprzedażyy biletów. Sprzedażbiletów nie może powodować opóźnień w ustalonym rozkładzie jazdy. Bilety miesięczne mogą być sprzedawanew wyznaczonym punkcie lub przez kierowców na przystankach początkowych. Wykonawca zobowiązany jest dowyznaczenia min. 2 punktów do ciągłej sprzedaży biletów miesięcznych.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznegotransportu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.6.1992 r. o uprawnieniach do ulgowychprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz uchwały Rady Gminy Białe Błota. Wykaz ulggminnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywanesą z budżetu państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach, natomiast dopłat do przewozów ztytułu stosowania ulg gminnych nie przewiduje się.
Wykaz maksymalnych cen biletów na lata 2010 do 2015 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawcabędzie mógł podwyższyć ceny biletów na lata kolejne.
Po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego.
3.11. Pojazdy Wykonawcy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach na trasie przejazdu.
3.11.1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z przystanków i zatok autobusowychbędących w jego gestii.
3.11.2. Wykonawca uzyska zgodę właściwego terytorialnie zarządcy przystanków będących poza granicami gm.Białe Błota na ich udostępnienie oraz pokryje koszty związane z ich udostępnieniem.
3.11.3. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota obciążaZamawiającego.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganego przepisami prawa zezwolenia właściwegoorganu na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób na wykazanychtrasach.
Zezwolenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemuw terminie do 70 dni od zawarcia umowy, pod rygorem rozwiązania umowy i zapłaty kary umownej w wysokości50 000,00 PLN.
3.13. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin określający zasady przewozów pasażerskich,ustalania cen biletów jednorazowych i miesięcznych.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemuregulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz wywiesić go w pojeździe , którym usługa będzieświadczona, w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej wwysokości 5 000,00 PLN.
3.14.W razie konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego Wykonawcy (art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp)z tytułu zwiększenia ilości wykonywanych kursów, zlecenie usługi nastąpi w/g cen i zasad odpowiadającychzamówieniu podstawowemu. Według tych samych zasad będą rozliczane kursy, które zostaną wycofane zrozkładu.
3.15.Usługę przewozu osób Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 6.9.2001 r. otransporcie drogowym /Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 – ze zmianami/. - ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo oruchu drogowym /Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 – ze zmianami/.

— ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ze zmianami/,
— ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe /Dz. U. z 2000 r. , Nr 50, poz. 601 ze zmianami/,
— ustawy z dnia 20.6.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportuzbiorowego /Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zmianami/.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
Linia A.
Trasa przejazdu: ( Łochowo- Drzewce-) Murowaniec- Lipniki- Biale Błota- Bydgoszcz, Błonie Bydgoszcz, PlacPoznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
Linia C.
Trasa przejazdu: Łochowice- Łochowo- Lisi Ogon- Bydgoszcz, ul. Nakielska.
Bydgoszcz Rondo Jagiellonów,
Linia D.
Trasa przejazdu: ( Przyłęki- Zielonka) Ciele Osiedle- Ciele- Białe Błota- Bydgoszcz, Błonie- Bydgoszcz PlacPoznański- Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów,
II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.12.2010. Zakończenie 1.12.2015
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium wwysokości: 83 000,00 zł. (słownie: osiemdziesięciu trzech tysięcy złotych 00/100 ), w terminie do dnia03.08.2010r. do godz. 12:00 .
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota wBanku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy siędatę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM ZP- 341- 01-B/10Przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego”
5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do ofertynależy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.
Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówieńpublicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostaniepoświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższegozaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcomnastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania.
7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz zodsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, niezłoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba żeudowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie pozawarciu umowy.
9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( jeżeli jest wymagane),
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronieWykonawcy.
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: . O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełnienie warunku, o którymmowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna za wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN, naokres świadczenia usług.
III.2.3)
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie,iż Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonywał usługi objęte zamówieniem w zakresie przewozówpasażerskich na regularnych liniach.
Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowaw części V.1 pkt 4.
2. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iżWykonawca dysponuje pojazdami i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i.
Oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.
III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena za jeden wozokilometr. Waga 98
2. wiek pojazdu. Waga 2
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP 341-1-B/2010
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.8.2010 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 3.8.2010 - 12:15
Miejsce
W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 19 (I piętro).
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
16.6.2010

Przetarg_na_komunikacje_na_terenie_Gminy-II[1].doc (1800kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (22 czerwca 2010, 14:38:22)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (8 września 2010, 15:42:46)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1702